homepage

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κρεοπωλείου


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

1)Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος

2)Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ή (εάν υπάρχει) και του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή των κατοίκων που διαμένουν άνωθεν του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου αυτού για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Εάν το κατάστημα είναι οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη . Δήλωση του ιδιοκτήτη. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

3)Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιγραφή και ο τίτλος του καταστήματος θα είναι στα Ελληνικά. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

4) Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από την Εφορία και τυχόν μεταβολών.

5) Μία φωτογραφία πρόσοψης του καταστήματος πρόσφατη που να περικλείει και την επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται το είδος του καταστήματος

6) Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου (ή υπευθύνου της εταιρείας)

7) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (υπηρεσιακά)

8) Βιβλιάριο Υγείας ενδιαφερομένου από Υγειονομικό (για εταιρεία: υπευθύνου επιχείρησης, προέδρου και υπευθύνου κρεοπώλη) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
9) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο, από οποιαδήποτε αιτία -( με 1 λογαριασμό της Δ.Ε.Η. του καταστήματος )

10) Παλιά άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει (πρωτότυπο με σχεδιάγραμμα )

11)
Βεβαίωση Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου (αίτηση έπειτα προέγκρισης αν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και αν δύναται να χορηγηθεί)

 

  • Αν πρόκειται για Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της και

Α) Για εταιρίες Ο.Ε. & Ε.Ε. :στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα Α.Δ.Τ.)

Β) Για εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος.

  • Άδεια ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας ( για αλλοδαπούς )

 

  • Βεβαίωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) περί α) σύνδεσης του καταστήματος με το δίκτυο αποχέτευσης β) την τοποθέτηση του απαιτούμενου λιποσυλλέκτη (για ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

  • ΕΑΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ (φωτ/φο Α.Δ.Τ., Βιβλιάριο Υγείας,)

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ :
Καταβολή Ειδικού Τέλους 146.74 ευρώ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποφύγουν άσκοπα έξοδα και περιττή ταλαιπωρία οφείλουν να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Υγιεινής ( Γραφείο Εποπτών - τηλ. 28061 ) ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας ως προς το είδος του καταστήματός, την διαμόρφωση των χώρων και τον απαιτούμενο εξοπλισμό πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Δημαρχιακή Επιτροπή θεωρεί υποχρέωση της να ενημερώσει όλους όσους ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με το δικαιολογητικό Νο 12 που ζητείται, ότι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τα οποία ζητούνται να είναι γραμμένα στην πρόσοψη των καταστημάτων ( ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κατοικίας, κ.λ.π.) δεν έχει στόχο την επιπλέον ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ούτε την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των, αλλά γίνεται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των ιδίων σε περίπτωση διάρρηξης, πυρκαγιάς κ.λ.π.

Παρακαλούμε λοιπόν, στους προς έκδοση φακέλους αδειών λειτουργίας καταστημάτων, στην φωτογραφία που προσκομίζεται να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία ( τυπωμένα σε κάποιο σημείο της πρόσοψης, τζάμι κ.λ.π. )
Σε αντίθετη περίπτωση η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν θα εγκρίνει τις άδειες ούτε θα αποδέχεται οτιδήποτε άλλο που δεν αποτελεί μόνιμη επιγραφή.