main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

21/6/2017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999.

4. Το υπ’αρ. 19149/08.06.2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

5. Την υπ’αρ.360/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη δέκα ατόμων για τις ανάγκες του τομέα πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.

6.Την υπ’αρ.Πρωτ.25175/2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για την πρόσληψη του ανωτέρω εποχικού προσωπικού .

7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.25716/14-6-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της υπ’αρ.360/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.

8. Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Χανίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας )

2

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8

 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων από υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης των οδηγών θα καλυφθούν αντίστοιχα οι 10 συνολικά θέσεις από ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

                                                         ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Για τις θέσεις YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 5 του Ν 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997).

2. Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας ) απαιτείται :

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας (π.δ.51/2012) και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Αντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 23-6-2017 έως 29-6-2017: α) ταχυδρομικώς β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (05) πέντε ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΨΞΥΒΩΗ5-6Κ6

logo imageσυμβαίνει

Ειδικό μειωμένο τιμολόγιο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στους δικαιούχους του Τ.Ε.Β.Α. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων
Ένταξη οφειλετών στις ευνοικές ρυθμίσεις του Ν.4483/17.
Mουσικολογοτεχνική βραδιά με τίτλο ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
“Η τέχνη να είσαι γονιός”: Βιωματικές Ομάδες Γονέων στις Δ.Ε. του Δήμου Χανίων
Giacomo Puccini La Boheme | Μποέμ: Ζωντανή μετάδοση στις 24/2/2018 στο ΚΑΜ
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χανίων
Έναρξη νέων προγραμμάτων γυμναστικής και την διεύρυνση του ωραρίου των προγραμμάτων άθλησης των γυμναστηρίων του Δήμου
Πρόγραμμα της Κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων για τη σχολική περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Διαδικασίες χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Προγράμματα άθλησης Δήμου Χανίων
Δείτε τα Χανιά Live (WebCam)