main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2014 – 2019 διαμορφώθηκε με βάση τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες καθώς και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής. Στηρίζεται σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Μητροπολιτικό Δήμο Χανίων με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού, συμμετοχικού και λειτουργικού Δήμου καινοτομίας, οικονομίας της γνώσης, κέντρο πολιτισμού, ανάπτυξης πράσινου και εναλλακτικών μορφών τουρισμού χωρίς κοινωνικούς με κοινωνική συνοχή, υψηλή και σταθερή απασχόληση, και οργάνωση του τοπικού συστήματος με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η επίτευξη του οράματος θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας το σύνολο των ενδογενών πόρων (φυσικών, ανθρωπίνων, παραγωγικών, πολιτιστικών – ιστορικών) και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του με παράλληλη αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων και απειλών. Ειδικότερα θα αξιοποιηθούν:

 1. Φυσικοί πόροι, περιοχές NATURA, ενδοχώρα και ιδιαίτερο Κρητικό Τοπίο,

 2. Ανθρωπογενείς πόροι, με την επαναξιολόγηση στο σύνολο τους: πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία, γαστρονομία – κρητική διατροφή, ήθη έθιμα, τοπική αρχιτεκτονική, ιστορικά κέντρα και κτήρια, λαογραφικές παραδόσεις από τις κτηνοτροφικές κοινότητες, κούμοι και μιτάτα, παραδοσιακά προϊόντα και παραγωγές μεγάλης προστιθεμένης αξίας, παραδοσιακά επαγγέλματα στο σύνολο των ενοτήτων του δήμου Χανίων.

 3. Ο υφιστάμενος παραγωγικός πλούτος (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας) με την κατάλληλη προβολή, προώθηση και αξιοποίηση του και την οργανική σύνδεση όλων των βασικών προϊόντων και παραγωγών με την Τουριστική Αγορά.

 4. Οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού εξωστρεφούς – ανταγωνιστικού τοπικού υποδείγματος. Στόχος είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων ιδιωτικών ή συνεταιριστικών, νέες υπηρεσίες πράσινου τουρισμού και η ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελμάτων μεγάλης προστιθεμένης αξίας η σύνδεση τους με τουριστική αγορά, η επιχειρηματική γεωργία, η βιολογική γεωργία, στην μεταποίηση - συσκευασία γεωργικών προϊόντων κ.α.

 5. Οι Δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο τους, οι οποίες μετά από κατάλληλη αναδιοργάνωση, θα καταστούν πλέον αποτελεσματικές και αποδοτικές. Με κεντρικό άξονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την βέλτιστή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων θα καταστήσουν τον Δήμο εμπνευστή, συντονιστή και εμψυχωτή του πολίτη.

 Οι βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες του Δήμου Χανίων για την πενταετία 2014-2019 βασίζονται στην:

 - Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων

 - Υιοθέτηση αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

 - Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

 - Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

 - Πολιτισμική ποικιλομορφία

 - Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις

 - Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων

 - Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών.

 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

 - Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού και τοπικούς φορείς

 - Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών

 - Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση με κριτήρια την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη κ.α.

 και αφορούν:

 Προώθηση μικρών και μεγάλων έργων υποδομών χωρικής ανάπτυξης της ενδοχώρας στις ενότητες Ακρωτηρίου – Κεραμιών – Θερίσου – Ελ. Βενιζέλου για την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης και καινοτομίας.

Ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και δημοτών με την διαρκή βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών του και ελαχιστοποίηση του κόστους των υπηρεσιών.

Ενίσχυση των νέων μορφών διακυβέρνησης (e-government) με την αξιοποίηση της νέων τεχνολογικών εργαλείων και δυνατοτήτων.

Ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο θεσμών, με συμμετοχή φορέων του τόπου μας.

Αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Συνεργασίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και με φορείς.

Προώθηση δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, μέσω της πιστοποίησης τους από το Δήμο και συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα σε άλλες χώρες .

Προώθηση των «τοπικών συμφώνων συνεργασίας» στους τομείς τοπικών αγροτικών, κτηνοτροφικών παραγωγών και προϊόντων, μεταποίησης, τουρισμού, υπηρεσιών και απασχόλησης.

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με διεθνή χαρακτήρα, όπως πολιτιστικές ανταλλαγές με μουσικά και χορευτικά σύνολα από μεσογειακές χώρες

Ενοποίηση και ανάδειξη ιστορικών, αρχαιολογικών και περιοχών φυσικού κάλους.

Δημιουργία και αξιοποίηση της ταυτότητας πόλεων (city branding) με παράλληλη ένταξη της πόλης των Χανίων στις έξυπνες πόλεις (smart city).

Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και κυκλοφορίας πολιτών, ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων. Επικαιροποίηση και σταδιακή εφαρμογή της υφισταμένης κυκλοφοριακής μελέτης

Αστικές και περιαστικες αναπλάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ενοποίηση και ανάπτυξη χώρων πρασίνου & αναψυχής

Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας των δασών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους και NATURA 2000.

Προώθηση δομών περιβαλλοντικής εποπτείας, συνεργασίας και πληροφόρησης.

Δημιουργία επαρκών δικτύων για προώθηση της διαλογής και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Βελτίωση και Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος .

Βελτίωση – συντήρηση του οδικού δικτύου οδοποιίας και των εισόδων – εξόδων της πόλης.

Βελτίωση- συντήρηση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων.

Επεξεργασία ολοκληρωμένου προγράμματος για βελτίωση της στάθμευσης.

Ανάγκη επέκτασης κοινωνικών δομών και προγραμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας κοινωνικών δομών και υπηρεσιών (χρηματοδοτούμενων και μη) και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών με αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και εξορθολογισμού των δαπανών

Περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Έγκαιρος σχεδιασμός και τεκμηριωμένη εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών.

Βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών σε σχέση με τις ανάγκες.

Βελτίωση της σχολικής στέγης και δημιουργία νέων σχολικών υποδομών.

Ενίσχυση του εθελοντισμού και της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες του τόπου

Διασφάλιση – με τα αναγκαία μέσα και πόρους - της ομαλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και διαχείρισης αλλά και ανάδειξης όλων των υπαρχουσών πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Χανίων

Πραγματοποίηση παρεμβάσεων στις υποδομές πολιτισμού και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους με έμφαση, μεταξύ άλλων, την μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

Ενθάρρυνση-ενίσχυση της ερασιτεχνικής θεατρικής έκφρασης και γενικά πολιτιστικής δημιουργίας.

Επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας υπαρχουσών αθλητικών υποδομών και ορθή αξιοποίηση των υφισταμένων διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός κ.λ.π.) ώστε να μεγιστοποιηθούν οι παρερχόμενες υπηρεσίες στο πολίτη με προσανατολισμό στο μαζικό αθλητισμό

Αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για την άθληση-εκγύμναση όλων των δημοτών

Συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς του Δήμου Χανίων (σωματεία-ενώσεις κλπ) για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των επίπεδων.

Στήριξη των αθλητικών σωματείων του Δήμου, με κύρια έμφαση στην υλικοτεχνική ενίσχυση των τμημάτων υποδομής αυτών.

Συνέχιση χρηματοδότησης υλοποίησης προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, που θα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού (γυναίκες, ηλικιωμένοι, νέοι και παιδιά, σχολικής και προσχολικής ηλικίας).

Βελτίωση και Αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών δήμου με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους.

 Το στρατηγικό όραμα του Δήμου, όπως αποτυπώνεται και στο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τους εξής βασικούς άξονες προτεραιότητας:

 Α. Την προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

 Β. Την ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

 Γ. Την οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

 Δ. Την βελτίωση των λειτουργιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς φορείς.

Περισσότερα για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου αλλά και για τις προτεραιότητές του την περίοδο 2014-2019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2014-2019

 

 

#ΔΗΜΟΣ

logo imageσυμβαίνει

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων με εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες
Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 27/09/2021
"Η Χαλέπα τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη": Συναυλία από το "Κύτταρο Χαλέπας" στις 27/9
Εκδήλωση Τιμής & Μνήμης για το Κίνημα των Μουρνιδών: Στις 27/9 στη Δ.Κ. Μουρνιών
Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων: Στις 25/9
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/09/2021
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 20 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2021
«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί