main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» με ακρωνύμιο «Step2Smart»

 

Άξονας: 2. Αποδοτική Χρήση Ενέργειας και Βιώσιμες Μεταφορές

Θεματικός Στόχος: 4e. Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Ειδικός Στόχος: 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.697.500,00 €

Προϋπολογισμός Δ.Χανίων: 378.520,00 €

Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Η πράξη συχρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Τ.Π.Α της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Διάρκεια Υλοποίησης: 20/10/2017- 20/6/2020

Ο βασικός στόχος του έργου Step2smart είναι η Δημιουργία ενός Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και τη Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι δικαιούχοι της πράξης, είναι οι: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Κύριο Δικαιούχο (Κύπρος), Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Χανίων (Ελλάδα) και Δήμος Κω (Ελλάδα). Στόχος του Step2Smart είναι να διαμορφωθούν πιλοτικά Συστήματα Ευφυών Μεταφορών διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη μείωση των καθυστερήσεων κίνησης των οχημάτων, την παρακολούθηση και μείωση ρύπων, καθώς και την ενθάρρυνση χρήσης φιλικότερων μέσων μεταφοράς στις πόλεις. Τα αποτελέσματα της πράξης θα χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες οδηγίες για την μελλοντική εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από τις ενδιαφερόμενες πόλεις ή άλλες παρόμοιες, δηλαδή μεσαίου μεγέθους πόλεις νησιωτικού ή τουριστικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Χανίων πρόκειται να χρηματοδοτηθεί για :

  • Την προμήθεια ρυθμιστών κυκλοφορίας σε επιλεγμένους φωτεινούς σηματοδότες κυκλοφοριακών ανιχνευτών, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για λειτουργία κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας και ανίχνευσης ρύπανσης λόγω κίνησης οχημάτων.

  • Την προμήθεια/ ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού (συγκοινωνιακής πλατφόρμας) στους φωτεινούς σηματοδότες καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης διερχόμενων οδηγών και πολιτών για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες σε συγκεκριμένη οδική αρτηρία.

  • Τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη Μεθοδολογίας αξιοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων που σχετίζονται με την κυκλοφορία με στόχο την καταγραφή/επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας για τον περιορισμό της σχετικής ρύπανσης.

  • Την ανάλυση και αξιοποίηση Δεδομένων - Αποτελεσμάτων από την Πιλοτική Εφαρμογή του Συστήματος Κυκλοφορίας.

  • Τη συμμετοχή και οργάνωση τεχνικών συναντήσεων απαραίτητων για την Υλοποίηση, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Συντονισμό πράξης με τους υπόλοιπους εταίρους σε Ελλάδα και Κύπρο.

  • Τις δράσεις προβολής αποτελεσμάτων πράξης και τις απαραίτητες μετακινήσεις σε Ελλάδα & Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης είναι 1.697.500,00€, ενώ για το Δήμο Χανίων είναι 378.520,00 €. Η πράξη, όσον αφορά το Δήμο Χανίων θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 . Συνολικά διαθέτει προϋπολογισμό 56.483.637,65 €  εκ των οποίων 48.011.092,00 ευρώ ΕΤΠΑ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο:

1.       την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

2.       την κάλυψη πεδίων όπως ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα

3.       την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

4.       Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1.       Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

2.       Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

3.       Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

________________________________________

Με Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) για τον καθένα από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Ε.Σ. 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ε.Σ. 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

Ε.Σ. 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ε.Σ. 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

• στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.greece-cyprus.eu

• στην ιστοσελίδα για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

____________________________________________________________________________________________________________

29/3/2018, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δ.Χανίων στην αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε 3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart

26/11/2018, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (STEP2SMART - Π.Ε. 1.4.3 Διαχείριση έργου σε επίπεδο εταίρου)

14/12/2018, Υπηρεσία Επαληθευτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης STEP2SMART - Π.Ε. 1.4.4 Υπηρεσία εξωτερικού ελεγκτή για την πιστοποίηση των δαπανών του έργου 

15/5/2019, Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Αντοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων", Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart (ΑΔΑΜ: 19PROC004948266 2019-05-15)

logo imageσυμβαίνει

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)
Βράβευση διακριθέντων στους διαγωνισμούς ζωγραφικής & ψηφιακής φωτογραφίας: Από τον Δήμο Χανίων στις 29/10/2020
Εργαστήρια και Master Classes στο 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (21 – 31 Οκτωβρίου 2020)
Δωρεάν διανομή ειδών παντοπωλείου σε δικαιούχους προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD
Έναρξη νέων προγραμμάτων άθλησης για την σεζόν 2020-2021, από τον Δήμο Χανίων
“Μέσα”: Έκθεση ζωγραφικής μαθητών στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων
Ωράριο λειτουργίας Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
Bazaar Βιβλίου στον ανακαινισμένο εκθεσιακό χώρο του Κ.Α.Μ.: Από τις 5/10 έως τις 5/11/2020
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»