main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο

Α. Περιγραφή

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο.

 

Β. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

Α. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης:

 

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

 2. Λεπτομερή κατάλογο των εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχεδιάγραμμα κάτοψης όπου θα αποτυπώνονται όλες η δραστηριότητες (μεταλλικές κατασκευές, τέντες, παιχνίδια κ. λ.π.)

 3. Διάγραμμα της περιοχής (παρ.1 άρθρο 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013).

 4. Βεβαίωση από την Πολεοδομία:

α. για τις χρήσεις γης δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης (παρ.2 άρθρο 80 ΔΚΚ).

β. για την απόσταση από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία ή/και από χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.).(Κ.Υ.Α. 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β')- μόνο για τις μόνιμες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. ΠΕΧΩΔΕ εγκ.49/84803/25.07.2000.

 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων   καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας. (Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ) 

 2. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή (Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την Δ. Ο.Υ. 

 3. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης ιδιοκτήτη του χώρου σε περίπτωση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικούς χώρους. 

 4. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. 

 

Για τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων εντός τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

 

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου (άρθρο 2 Π. Δ. 12/2005).

 2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α΄ 125), (άρθρο 2 Π.Δ. 12/2005).

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, (άρθρο 2 Π. Δ. 12/2005).

 4. Δύο (2) φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως, (άρθρο 2 Π. Δ. 12/2005).

 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν, (άρθρο 2 Π. Δ. 12/2005). 

 6. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).

 7. Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 8. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 9. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 10. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 11. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216), (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 12. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

 13. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση (άρθρο 6 Π. Δ. 12/2005).

ΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 1. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ενεργητικής) για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529).

 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών. (άρθρο 24 Β.Δ. 465/70). 

 3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, συνοδευόμενη από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). (παρ.1γ άρθρο 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013). 

 4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για θεματικά πάρκα (για εκτάσεις από 10 στρ. και άνω) (παρ.1 άρθρο 2 Ν.4014/11) (Παράρτημα VI απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/13.01.2012 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 173829/14.07.2014 (ΦΕΚ 2036/25.07.2014 τεύχος Β’). 

 5. Αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 6. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού  μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν.3028/2002.

 7. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. (Εγκ. 1-37698-03.04.2018 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).

 8. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο.            

 9. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο.  

 

Γ. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              Ατελώς

Ε. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

 

ℹ. Χρειάζεται να γνωρίζω 

 

 • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.

 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.

Ελάχιστες αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 της υπ' αριθ. 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β') ΚΥΑ ορίζονται τα εξής:
«1. εγκατάσταση των παρακάτω δραστηριοτήτων
α) Λούνα Πάρκ κάθε μορφής και είδους
β) πίστες αυτοκινητιδίων (Go Kart)
γ) τσίρκο
δ) παιχνίδια με νερό (Water Park)
ε) Υπαίθριοι κινηματογράφοι αυτοκινήτων (Drive In)
δεν επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από
α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία.
β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και
γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.).
2. Η παραπάνω απόσταση μετράται σε ευθεία γραμμή από το πλησιέστερο σημείο των ορίων της εγκατάστασης έως το πλησιέστερο σημείο του οικοπέδου ή γηπέδου της κατοικίας ή των λοιπών παραπάνω εγκαταστάσεων και χώρων και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία»

Στην εγκ.49/84803/25.7.2000 ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρονται τα εξής:
«Μετά την έκδοση της 7034/1928/15-3-2000 ΦΕΚ 368/24-3-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις Αποστάσεις Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, διευκρινίζεται ότι η απόσταση που επιβάλλεται με την Απόφαση αυτή αφορά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις που τοποθετούνταν μόνιμα σε ακίνητα είτε εντός είτε εκτός σχεδίου και δεν αφορά τις προσωρινές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του ΓOΚ και των 76936/3992 ΦΕΚ 783Β/87 Απόφ. Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ»

Η αρμόδια νομαρχιακή περιβαλλοντική υπηρεσία με απόφαση της πλήρως αιτιολογημένης μπορεί να μειώσει την παραπάνω απόσταση ή να επιβάλλει μεγαλύτερη ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (αμφιθεατρικό του εδάφους, παρεμβολή άλλων κτιρίων που δεν χρήζουν ηχοπροστασίας κλπ) (παρ.3 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 τεύχος Β') ΚΥΑ)

 

Αδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Αμιγούς Καταστήματος) απαιτούνται τα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία (σε έντυπο της Υπηρεσίας μας) (Να αναγράφεται ο αριθμός των υπολογιστών)
 2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου (ή υπεύθυνου της εταιρείας)
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος

(Αν πρόκειται για εταιρεία όλων των μελών)

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου όχι πέραν του τριμήνου (Αν πρόκειται για εταιρεία όλων των μελών)


(ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

 1. Οποιοδήποτε θεωρημένο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του καταστήματος.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα είναι ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (internet).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης επιτηδεύματος η μεταβολής.
 4. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου για εταιρία η σωματείο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματι του, άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, η αν έχει αφαιρεθεί ότι έχουν περάσει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής.

(Αν πρόκειται για εταιρεία όλων των μελών)

 1. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Αν δεν υπάρχει καταστατικό υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή η της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων έως 2 κατοικίες, υπεύθυνη δήλωση από τους ιδιοκτήτες.
 2. Βεβαίωση Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)
 3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του καταστήματος, σε (2) δύο αντίτυπα από διπλωματούχο μηχανικό.

Στα σχεδιαγράμματα θα αναφέρονται με ακρίβεια όλες οι διαστάσεις αναλυτικά, το συνολικό εμβαδόν, καθώς θα απεικονίζονται και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 1. Τριπλότυπη απόδειξη είσπραξης 185 € από το Δήμο
 2. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο
 3. Παλιά άδεια αν Υπάρχει(πρωτότυπο)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Καταβολή Ειδικού Τέλους 146,74 €

Άδεια λειτουργίας κλειστού και υπαίθριου παιδότοπου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου :

ΦΕΚ Β΄ 1354 22.9.2003, ΚΥΑ 36873/2007 Β΄1364

 

 • ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ( σε έντυπο της Υπηρεσίας μας ) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται

2)
α)
Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι το κτίσμα είναι νόμιμο & κυρίας χρήσεως προοριζόμενο για κατάστημα (συνημμένα το εγκριμένο σχέδιο της Πολεοδομίας), (για όλους τους χώρους του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παταριών, ορόφων & υπογείων και αυλών) στην οποία θα αναφέρεται το ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  β)βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου 

γ)Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

3) Συμβόλαιο κατοχής του καταστήματος ή Μισθωτήριο (θεωρημένο από την Εφορία) Σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

4) Σχεδιαγράμματα κάτοψης (Πρόσφατα) ΜΟΝΟ του καταστήματος και όλων των χώρων αυτού σε τρία (3) αντίτυπα. Τα σχεδιαγράμματα θα είναι διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού ή εργοδηγού ή σχεδιαστή σε κλίμακα 1:50 και σε αυτά θα αναφέρονται με ακρίβεια όλες οι διαστάσεις αναλυτικά, το συνολικό εμβαδόν, και ο επί μέρους προσδιορισμός των τετραγωνικών του κάθε χώρου του καταστήματος και ο προορισμός χρήσης αυτών.

5)Απόσπασμα σχεδίου πόλεως που να δείχνει την θέση του καταστήματος

6)Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος

7)Σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εάν το κατάστημα βρίσκεται στην Παλιά Πόλη. + (28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σουρμελή 24 τηλ. 53033)

8)Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ή (εάν υπάρχει) και του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή των κατοίκων που διαμένουν άνωθεν του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου αυτού για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Εάν το κατάστημα είναι οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη .δήλωση του ιδιοκτήτη. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

9)Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιγραφή και ο τίτλος του καταστήματος θα είναι στα Ελληνικά

10) Αν πρόκειται για Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της και

Α) Για εταιρίες Ο.Ε. & Ε.Ε. :στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα Α.Δ.Τ. & υπέυθυνες δηλώσεις)

Β) Για εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος.

11) Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από την Εφορία και τυχόν μεταβολών.

12) Μία φωτογραφία πρόσοψης του καταστήματος πρόσφατη που να περικλείει και την επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται το είδος του καταστήματος

13) Παράβολο 185 ευρώ από τον Δήμο (ΦΕΚ Β΄2438/28-12-2007)

14) Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου (ή υπευθύνου της εταιρείας)

15) Υπεύθυνη Δήλωση για Ποινικό Μητρώο / Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (υπηρεσιακά)

16) Βιβλιάριο Υγείας ενδιαφερομένου από Υγειονομικό (για εταιρεία:ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

17) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (για εταιρεία: όλων των μελών) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

18) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο, από οποιαδήποτε αιτία ( με 1 λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και 1 κάτοψη) 2μηνη ισχύ

19) Παλιά άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει (πρωτότυπο με σχεδιάγραμμα )

20) Βεβαίωση Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου (αίτηση έπειτα προέγκρισης)

21) Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, καθώς και βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφάλειας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε.

 παιχνιδιών παιδότοπων.

22) Βεβαίωση Γραφείου Παλιάς Πόλης + (Γραφείο παλιάς πόλης : κόρακα 2 2ος όροφος τηλ. 90518)

23) Άδεια ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας ( για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.)

24) Βεβαίωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) περί α) σύνδεσης του καταστήματος με το δίκτυο αποχέτευσης β) την τοποθέτηση του απαιτούμενου λιποσυλλέκτη (για τυχόν μεικτό κατάστημα- όπου απαιτείται).

25) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του καταστήματος. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

 
 • ΓΙΑ ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ :

Καταβολή Ειδικού Τέλους 146.74 ευρώ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποφύγουν άσκοπα έξοδα και περιττή ταλαιπωρία οφείλουν να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Υγιεινής ( Γραφείο Εποπτών - τηλ. 28061 ) ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας ως προς το είδος του καταστήματός, την διαμόρφωση των χώρων και τον απαιτούμενο εξοπλισμό πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Δημαρχιακή Επιτροπή θεωρεί υποχρέωση της να ενημερώσει όλους όσους ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με το δικαιολογητικό Νο 12 που ζητείται, ότι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τα οποία ζητούνται να είναι γραμμένα στην πρόσοψη των καταστημάτων ( ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κατοικίας, κ.λ.π.) δεν έχει στόχο την επιπλέον ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ούτε την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των, αλλά γίνεται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των ιδίων σε περίπτωση διάρρηξης, πυρκαγιάς κ.λ.π.

Παρακαλούμε λοιπόν, στους προς έκδοση φακέλους αδειών λειτουργίας καταστημάτων, στην φωτογραφία που προσκομίζεται να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία ( τυπωμένα σε κάποιο σημείο της πρόσοψης, τζάμι κ.λ.π. )
Σε αντίθετη περίπτωση η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν θα εγκρίνει τις άδειες ούτε θα αποδέχεται οτιδήποτε άλλο που δεν αποτελεί μόνιμη επιγραφή.

Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής

Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας ή ανανέωση λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής που λειτουργεί εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων είναι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α), ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές που υπάγονται στο άρθρο 27 της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ., αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, εξακολουθεί να είναι ο Δήμος. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007)

 

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

 1. Αίτηση. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, απομακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, στην υποβαλλομένη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου,το οποίο θα μεριμνά για την καλή και συμφώνως προς τους όρους της παρούσης λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής. (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ).  

 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα αλλά και του  υπευθύνου ( θα είναι τουλάχιστον 21 ετών ), αν δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» ( κάρτα μέλους).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.   Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ( είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.)

 3. Οικοδομική άδεια κολυμβητικής δεξαμενής .

 

 1. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.) Τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να είναι αυτά που συνοδεύουν  την οικοδομική άδεια της δεξαμενής .

 2. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής. (εγκ.Υπ.Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)

 3. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων. (όταν πρόκειται για αμιγή κολυμβητική δεξαμενή)  (εγκ.Υπ.Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)

 4. Βεβαίωση περί της μη  ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών (από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ) .

 5. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες υπεύθυνου.

 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσωπικού εποπτείας λουομένων (επόπτη ή εποπτών ασφαλείας)  διπλώματος  ή σχετικού πιστοποιητικού τεχνικής παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών  χρήσης τεχνικής αναπνοής καθώς και  εφαρμογής άλλων μέτρων ανάνηψης ( π.χ δίπλωμα Ναυαγοσώστη κ. ά)

 7. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.

 8. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε ( αν βρίσκεται μέσα σε κατάστημα Υ.Ε) .

 9. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται αντίτιμο.

Για εταιρείες επιπλέον θα προσκομιστούν :   

 

1.Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

2.Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας

3.Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.

4.Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

                  Ατελώς

 

Άδεια συστεγαζόμενης επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων

Συστέγαση καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ και ποδηλάτων με άλλες επιχειρήσεις: Η συστέγαση των ανωτέρω καταστημάτων με άλλες επιχειρήσεις απαγορεύεται. Δύναται όμως κατά την κρίση της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ύστερα από έγκριση του ΕΟΤ να επιτραπεί η συστέγαση των καταστημάτων αυτών με καταστήματα εκμισθώσεως αυτοκινήτων και δίτροχων μοτοσικλετών που λειτουργούν νόμιμα με σχετική άδεια του ΕΟΤ.(άρθρο 7 παρ.1 Αστ. Διάταξη 1/94).

 

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» ( κάρτα μέλους).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.

 2. Παράβολα και λοιπά ενσημοχαρτόσημα που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Προσθήκη 04-06-2013 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1150/15.05.2014 (ΦΕΚ 1357/28.05.2014 τεύχος Β’) και την ΠΟΛ 1131/24.06.2015 (ΦΕΚ 1324/01.07.2015 τεύχος Β’).                                                    
  Η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή (e-παράβολο), κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή μη πρόσωπου) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/04.06.2014 (ΦΕΚ 1580/16.06.2014 τεύχος Β’).                                       

 3. Φωτοαντίγραφο  άδειας οδηγήσεως δίτροχου μοτοποδηλάτου, ή δίτροχου μοτοσυκλέτας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.

 4. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία , καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.

 5. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του όπου αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λπ.). Όμοια κατάσταση θεωρημένη από την οικεία Αστυνομική Αρχή τηρεί και ο ιδιοκτήτης στο κατάστημά του.

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.

 8. Φωτοαντίγραφο  της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

 9. Έγκριση του ΕΟΤ, ότι επιτρέπει στον αιτούντα να εκμισθώσει στο κατάστημά του και μοτοποδήλατα ή ποδήλατα, όπου θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός αυτών. (άρθρο 7 παρ.2 Αστ. Διάταξη 1/94)

 10. Γνωμοδότηση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, η οποία θα επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων( αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 11. Βεβαίωση μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου 

 

Σε περίπτωση Εταιρείας προσκομίζεται επιπλέον :

1.Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

2.Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας 

3.Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.

4.Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. 

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας 

 

ℹ. Χρειάζεται να γνωρίζω 

 

Οι παραπάνω χορηγούμενες άδειες λειτουργίας, είναι ανεξάρτητες από τις άδειες λειτουργίας των ανωτέρω συστεγαζομένων επιχειρήσεων που χορηγούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ και υπόκεινται κατά τα λοιπά στους όρους της 1/94 Αστυνομικής Διάταξης , με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 και 7 αυτής , ως προς το κλείσιμο των καταστημάτων αυτών. (άρθρο 7 παρ.3 Αστ. Διάταξη 1/94)

Οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που συστεγάζονται με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ανακαλούνται οριστικά μεν, αν για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε η λειτουργία των καταστημάτων που συστεγάζονται ή ανακλήθηκε οριστικά η άδεια αυτών ύστερα από απόφαση του ΕΟΤ, προσωρινά δε αν αφαιρέθηκε προσωρινά και η άδεια λειτουργίας αυτών, ύστερα από σχετική απόφαση του ΕΟΤ και για όσο χρόνο προβλέπεται από αυτή και επαναχορηγούνται εφόσον προηγηθεί η επαναχορήγηση της κατά τα ανωτέρω αφαιρεθείσης αδείας λειτουργίας των καταστημάτων αυτών από τον ΕΟΤ. (άρθρο 7 παρ.4 Αστ. Διάταξη 1/94)

 

Προσοχή: Για ορισμένες κατηγορίες αδειών, τα οποία αφορούν κτίσματα εκτός ή και εντός οικισμού  απαιτούνται τα  ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 25-32 του ΒΔ 465/1970 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/06): βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση, Πληροφορίες:  α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Ι. Καλογεράκης τηλ :  28213 41683 - δημοτικοί οδοί, β) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, κ. Γ. Καπενεκάκη, τηλ: 28213 44639 – επαρχιακοί οδοί. Επιμέρους, απαιτείται  τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό στο οποίο καθορίζονται  απαραίτητα: ο χαρακτηρισμός της οδού καθώς και η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου, η θέση και οι διαστάσεις της εισόδου – εξόδου των οχημάτων και τέλος θα γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων που ισχύουν τόσο για το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 50μ, όσο και για την απαιτούμενη απόσταση των 70μ από υπάρχουσα συμβολή με άλλη οδό.

 

Βεβαίωση εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. Νομος 4442/16

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία

 

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση 

 2. Δήλωση προς το Δήμο

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              Ατελώς

 

ℹ. Χρειάζεται να γνωρίζω

Εγκύκλιος Φ15 ΟΙΚ 625887

 

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων