main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/5/2012, Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Ο Δήμος Χανίων με διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73136, τηλ. 2821341600, fax 2821093300, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι τετρακόσια ογδόντα ένα χιλιάδων είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά (481.020,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Τα πακέτα ειδών είναι τα εξής:

ΠΑΚΕΤΟ Α: Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου/ Συσκευές Ήχου και Εικόνας, με προϋπολογισμό 147.120,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Β: Διαδραστικοί Πίνακες, με προϋπολογισμό 62.400,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Γ: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 68.855,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Δ: Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας, με προϋπολογισμό 15.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ε: Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής, με προϋπολογισμό 39.422,50€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ: Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόνομης Διαβίωσης και Τουριστικών Επαγγελμάτων, με προϋπολογισμό 5.210,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ζ: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Κινητικά Προβλήματα, με προϋπολογισμό 58.272,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Η: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Προβλήματα Όρασης, με προϋπολογισμό 14.435,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Θ: Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς, με προϋπολογισμό 4.263,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ι: Παραϊατρικός Εξοπλισμός, με προϋπολογισμό 2.740,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΙΑ: Διάφορα Ετερόκλητα Είδη, με προϋπολογισμό 3.828,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΙΒ: Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό, με προϋπολογισμό 58.725,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή  από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης (τηλ. 2821341612, 2821341610, fax: 2821093300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την Δευτέρα, 25/06/2012 και ώρα 10:00 π.μ. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73136, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Δευτέρα, 25/06/2012 και ώρα 10:00 π.μ για τον έλεγχο δικαιολογητικών.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των πακέτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που θα προσφερθούν.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διακήρυξη εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 26/04/2012 με αριθμό αναφοράς 2012-059534.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Τεύχος Διακήρυξης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχέδιο Σύμβασης

Απαντήσεις σε γραπτές διευκρινιστικές ερωτήσεις.
#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου ,#ΑμεΑ