main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

04/07/2012, Πρόσληψη 2 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 591/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του Τμήματος Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων»

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1249/28-6-2012 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τις διατάξεις των άρθρ. 21 του ν.2190/94 και 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ.2 περιπτ. ιε΄ του νόμου 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

6. Τις ανάγκες του Τμήματος Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

7. Την με αρ. 209/2012 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Την με αρ. πρωτ. 53125/29-06-2012 ανακοίνωση περί πρόσληψης προσωπικού

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του Τμήματος Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα

(α) ενός (1) Βιβλιοθηκονόμου πτυχιούχου ΠΕ ή ΤΕ, με άριστη γνώση του προγράμματος δανεισμού ΑΒΕΚΤ 5,6 για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του αναγνωστικού κοινού της Παιδικής –Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικής Ενότητας Σούδας και

(β) ενός (1) Μουσικοπαιδαγωγού πτυχιούχου ΠΕ ή ΤΕ, για την υποστήριξη των καλοκαιρινών δράσεων για παιδιά, με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη».

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, και ειδικότερα στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οδός Κριάρη, αρ. 40 (Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος), αρμόδιος υπάλληλος κα Λυβιάκη Μαρία (28213 41674) έως και Τετάρτη 04/07/2012.

 

Η προθεσμία παρατείνεται έως και την Τετάρτη 11/07/2012

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων και των πρώην Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Θερίσσου, Σούδας, Κεραμιών, Ελ. Βενιζέλου) και οι με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις που ξεκίνησαν μετά τις 19-7-2004, ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ.164/2004).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.