main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/04/2013, Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας "Ναυαγοσωστικής κάλυψης - προστασίας παραλιών Δήμου Χανίων"

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 205.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών για 2013: € 205.000,00

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2013: € 220.000,00

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

  2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

  3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  4. Του αρθρ.20 του ΠΔ 60/2007

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Μαΐου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ - 10.00 π.μ.ήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ήτοι στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (6.150,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.00 μέχρι 14.30 από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προμηθειών) του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά , τηλέφωνο 2821341760, fax 2821093300.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#Παραλίες,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Δωρεάν διανομή ειδών Παντοπωλείου σε δικαιούχους Προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD
Ξεκινούν οι εγγραφές για την Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση του Δήμου Χανίων στον Καλαθά
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/6
“ΚΟΙΤΑ ΤΟΥΣ”: Θεατρική Παράσταση στις 30/6 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών από το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
Εκδηλώσεις για τα 200 χρονιά από την Επανάσταση του 1821 στην Κοινότητα Μουρνιών: Στις 23/6
Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021