main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/05/2014, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Επαναπροκηρύσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ με MIS 375253. » προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.100,56 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 146/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε 7 ομάδες και είναι τα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α

ΕΠΙΠΛΑ

3.840,00

Β

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2.860,00

Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

5.537,00

Δ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

4.276,00

Ε

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

1.421,50

ΣΤ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6.000,00

Ζ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

537,50

ΣΥΝΟΛΟ

24.472,00

ΦΠΑ

5.628,56

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

30.100,56

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας ειδών που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 μ.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα10: 00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) . Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, Τ.Κ. 73135, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) της/των ομάδων που συμμετέχουν.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ. Μαρκουλάκη Κωνσταντία, τηλ. 2821341760, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 28213 41641 από τον κ. Μπατάκη Μαργαρίτα. Τα ίδια έντυπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Διακήρυξη,

Τεχνικές Προδιαγραφές,

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών,

Σχέδιο Σύμβασης,

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Α,

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Β

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Γ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Δ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Ε

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας ΣΤ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ομάδας Ζ

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου