main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

01/09/2014, Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία διάθεσης-μεταφοράς-τοποθέτησης και καθαριότητας Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 57.564,00 € (με ΦΠΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου επί του δημοπρατούμενου ποσού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για το παράρτημα 5 ήτοι: Υπηρεσία διάθεσης-μεταφοράς-τοποθέτησης και καθαριότητας Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 57.564,00 € (με ΦΠΑ)

  1. Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της υπηρεσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Κωδικός CPV 90900000-6 (Υπηρεσίες διάθεσης -μεταφοράς -τοποθέτησης και καθαριότητας Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών) προϋπολογισμού 57.564,00 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι χώροι που θα καθαρίζονται και βρίσκονται εντός των ορίων του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων και είναι οι χημικές τουαλέτες που μεταφέρονται στις Λαϊκές Αγορές :

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διάθεσης και μεταφοράς τριών (3) χημικών τουαλετών στους χώρους όπου λειτουργούν οι μετακινούμενες λαϊκές αγορές -και όπου εκείνες μετακινηθούν- από την ημερομηνία υπογραφής και για διάστημα ενός έτους.

Θα τοποθετούνται από ώρα 05:00 -05:30 π.μ. και όχι από την προηγούμενη και θα παραμένουν στο χώρο έως τις 3:00-3:30 μ.μ. οπότε θα απομακρύνονται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό τους, την ανανέωση των χημικών για διάσπαση των λυμάτων, την απολύμανση τους, την τοποθέτηση του χαρτιού και την παραλαβή τους μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, καθώς επίσης και την τακτική συντήρηση τους.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τις χημικές τουαλέτες στον Δήμο Χανίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 57.564,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και 2015, στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

  1. Διαδικασία που επελέγη

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από την αναθέτουσα αρχή. Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Χρονοδιάγραμμα

Η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο: 2821341760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr.

  1. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:00 έως 9:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

  1. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 20 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.

8. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον συμμετέχοντα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ του Παραρτήματος ή Παραρτημάτων που συμμετέχει.

9.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 25η Αυγούστου 2014.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 25η Αυγούστου 2014.

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων στην Οικονομική Υπηρεσία Χανίων – τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2821341760, Φαξ : 2821093300

 

Διακήρυξη και μελέτη


#Καθαριότητα,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου ,#Οικονομικά

logo imageσυμβαίνει

Νέος τρόπος συμμετοχής στις διαδραστικές δράσεις του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Ήρωες της καθημερινότητας: Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 10 Μαρτίου 2021
Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 10/3/2021
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Χανίων
5th Chaniartoon International Comic & Animation Festival 2021
ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Χανίων σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Παράταση ισχύος για τους ωφελούμενους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χανίων, Κοινωνικού Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)» & «Επίδομα Στέγασης»
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων