main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/03/2014, Εργασία «Επιμόρφωση οδηγών Δήμου Χανίων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) » με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επιμόρφωση οδηγών Δήμου Χανίων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)», προϋπολογισμού 4.030,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, από υποψήφιους διοργανωτές των προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, προκειμένου να επιμορφωθούν οι υπηρετούντες στο Δήμο Χανίων οδηγοί, τακτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι αδειών οδήγησης Γ και Δ κατηγοριών και να αποκτήσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ειδικότερα :

- Εκτιμάται ότι ο αριθμός των υπόχρεων προς επιμόρφωση ανέρχεται σε τριανταένα (31) άτομα και η συνολική δαπάνη ανά επιμορφούμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ. Επομένως η συνολική δαπάνη επιμόρφωσης (με ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4.030,00 €.

- Με το Π.Δ. 74/09.06.2008 (ΦΕΚ 112/18.06.2008 τεύχος Α') γίνεται προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού:

(α) οι οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008 οφείλουν να κατέχουν Πιστοποποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς επιβατών μετά την 9η Μαρτίου 2014, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό (περίπτ. α' της παρ. 4 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4199/13)

(β) οι οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 οφείλουν να κατέχουν ΠΕΙ μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2014, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό (περίπτ. α' της παρ. 4 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4199/13)

Οδηγός που οδηγεί χωρίς να είναι κάτοχος του κατάλληλου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, όπου αυτό απαιτείται ή οδηγεί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας που έχει λήξει ή κατέχει ή κάνει χρήση πλαστού ή παραποιημένου Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή άδειας οδήγησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί, με μη νόμιμο τρόπο, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95» ή πλαστής ή παραποιημένης βεβαίωσης της παρ. 4, του άρθρου 8, του διατάγματος αυτού, τιμωρείται με τις ποινές των άρθρων 94, 95, 98 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει, αντιστοίχως.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω ΠΔ “Για την χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών ή ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, απαιτείται ο οδηγός να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση αρχικής επιμόρφωσης, και, στη συνέχεια να μετέχει σε προγράμματα περιοδικής κατάρτισης ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και στο Παράρτημα Ι του διατάγματος αυτού.” Στο ίδιο άρθρο ορίζεται η διαδικασία εξέτασης για την αρχική επιμόρφωση για την απόκτηση ΠΕΙ και την περιοδική κατάρτηση των οδηγών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου ΠΔ:

3. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν:

α. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

β. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

γ. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

εφόσον όλα τα παραπάνω κέντρα ή σχολές διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

4.Προκειμένου τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου κέντρα ή σχολές, να έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν προγράμματα περιοδικής κατάρτισης πρέπει να κατέχουν ειδική, προς τούτο, άδεια, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α., στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.

Για το σκοπό αυτό οι σχολές υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από πίνακα των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα, καθώς και τα στοιχεία των καθηγητών οι οποίοι πρόκειται να διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα.

Δικαίωμα διδασκαλίας στις σχολές αυτές έχουν, οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις περί ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟ-ΟΜΕ και ΚΕΘΕΥΟ, καθηγητές.”

[...]

Η διαδικασία έγκρισης των σχολών/κέντρων της παραγράφου 3, η έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το χρονοδιάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους οδηγούς της παραγράφου 4 του άρθρου 3, του διατάγματος αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” (Απόφ. Υπ.Υποδ. Μετ. & Δικτ. 30063/4796/08-10-2013, ΦΕΚ 2643/τ.Β/2013)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους έως και την Τετάρτη 12/03/2014 ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για” Επιμόρφωση οδηγών Δήμου Χανίων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)”

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 12 & 13/5/2021 στο Πάρκο των Αγ. Αποστόλων: Από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη 12/05/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων