main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

4/12/2020, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/12/2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 8η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.

ΜΕΙΩΣΗ / ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 307/2020 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ) 

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 534/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΟΥΜΠΕΣ)

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 537/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΕΑ ΧΩΡΑ»

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ»

9.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡ. 647/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ο.Τ.

10.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡ. 32 ΠΑΡ. 2(Γ) Ν. 4412/2016 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

11.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ & Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2019» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.6.3» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020-2021»

16.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου (ΤΕΛΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

17.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΟΜΑΔΑ 2» ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

20.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)

21.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

23.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

24.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

25.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ)

26.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑ

27.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

28.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.

29.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020)

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ