main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

07/09/2015, Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης & Δικτυακού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού και για τις ομάδες 1,3,4,5 και 6, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).

Η προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προβλεπόμενων στην πρόταση χρηματοδότησης της πράξης  με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», ενεργειών 4.4 «Ολοκλήρωση Εξοπλισμού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης» και 4.5 «Ολοκλήρωση Δικτυακού Εξοπλισμού». Η παραπάνω πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  είναι τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (32.399,42€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  και αποτελείται από πέντε (5) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης, (προϋπ/μού 11.686,22 € με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 3 :«Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων», (προϋπ/μού 5.485,80€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 4 :«Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών», (προϋπ/μού 6.888,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 5:«Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος», (προϋπ/μού 7.011,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 6: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»,  (προϋπ/μού 1.328,40 € με ΦΠΑ)

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ή να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού, την Παρασκευή, 25/09/2015 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν ή θα αποσταλλούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73135, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.        

            Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Παρασκευή, 25/09/2015 και ώρα 11:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).    

            Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  

            Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά.            

            Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr/Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις.    

            Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δ.Χανίων, στο τηλέφωνο 28213 41643, ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων και την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Παράρτημα Α -Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Παράρτημα Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Φύλλα Συμμόρφωσης

 

logo imageσυμβαίνει

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/8/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020
Παρουσίαση σποτ τουριστικής προβολής για τις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων: Στις 20/8/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων και των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων για ορκωμοσία
«Ιχνηλατώντας τον Ερωτόκριτο» ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΟΛΗ: Από τις 8/8/2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2019" στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου χανίων
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Δήμος Χανίων: Διατίθενται οι πρώτες ειδικές κάρτες στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
Υποβολή εργασιών για τον τόμο “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019”: Έως 20 Αυγούστου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»