main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

19/1/2018 , Διακήρυξη έργου "Ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων"

 

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του
έργου : “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
εκτιμώμενης αξίας 1.307.951,59€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 1.625.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α' 147) (Σχετική η με αριθμό 4/2016 μελέτη της
ΔΤΥΔΧ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων (στην οποία έχουν συμπεριληφθεί οι εργασίες Πρασίνου λόγω ποσοστού
των κάτω του 10% του προϋπολογισμού) με προϋπολογισμό 710.312,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε.,
απρόβλεπτα),
β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 597.639,54€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” εκτιμώμενης αξίας 1.307.951,59€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 1.625.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α' 147) (Σχετική η με αριθμό 4/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων (στην οποία έχουν συμπεριληφθεί οι εργασίες Πρασίνου λόγω ποσοστού των κάτω του 10% του προϋπολογισμού) με προϋπολογισμό 710.312,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα),

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 597.639,54€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο του έργου:

Ο προτεινόμενος βρεφονηπιακός σταθμός (με πληθυσμό 12 βρέφη και 50 νήπια), προβλέπεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο του σχεδίου πόλης Κουμπέ Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την κατασκευή διώροφου κτιρίου που θα στεγάζει τον Βρεφονηπιακό σταθμό συνολικής επιφάνειας 607,69τμ. Οι λειτουργίες του σταθμού αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο με επιφάνεια 344,22τμ. και τον όροφο επιφάνειας 263,47τμ. Ο αύλειος χώρος επιφάνειας 209,00τ.μ. θα λειτουργεί ως χώρος παιχνιδιού με δυνατότητα ομαδικών και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Περιμετρικά του κτιρίου θα διαμορφωθούν διάδρομοι πλάτους από 1.0μ. έως 1.50μ., ράμπες με απαιτούμενες κλίσεις για να υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και θέσεις πρασίνου με δένδρα και θάμνους. Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου προβλέπονται τρεις θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό. 

 Χρηματοδότηση:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (αριθ. Ενάρ. Έργου 2016ΕΠ00210019) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  

Σύστημα δημοπράτησης:

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 20/02/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής :

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ (26.209,00 €) η οποία απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20/ 09 / 2018.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών:

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/02/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/02/2018. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Λοιπές πληροφορίες:

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341681, fax: 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αγγελίνα Συρακούλη. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη έργου

Αναλυτικά τα αρχεία του έργου στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx 

 (Συμπληρώστε στο πεδίο ΑA Συστήματος το 68585 και επιλέξτε Αναζήτηση)


logo imageσυμβαίνει

«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Προβολή της ταινίας «THE FATHER» («Ο Πατέρας»): Στις 21/9 -Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer- στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΗΠΟΣ»
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων για την Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 2021: Σήμερα «Πάμε Σούδα» και την Κυριακή πεζοπορία στο φαράγγι του Κυκλάμινου
Ο «Μονόκερος» του Σπύρου Γιαννακόπουλου, σε ένα μαγικό ταξίδι για παιδιά: Στις 18/09 στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου
«Κόσμος Σε Κίνηση»: Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση μνήμης και παρουσίαση βιβλίου για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον»: Στις 20/09/2021
Επετειακές Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος Πολύκαρπος», για τα 99 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή: Στις 19/9/2021
Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο Χανίων: Από την Τετάρτη 15/09/2021, στην οδό Ιωσήφ Χατζηδάκη στα Δικαστήρια
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με τον Δήμο του Ταρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 13 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί