main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

12/07/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ»

                                                                                      ΑΔΑ:Ω8Φ2ΩΗ5-Κ5Κ
                                                                                      ΑΔΑΜ:18PROC003409322
                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Χανιά: 11 / 07 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. 32957
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ προϋπολογισμού 81.364,00€ πλέον Φ.Π.Α24%:19.527,36€ συνολική αξία: 100.891,36 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34350000-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες δικύκλων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων για ένα έτος.

ΟΜΑΔΑ

Σύνολα χωρίς ΦΠΑ

Σύνολα με ΦΠΑ

Ομάδα Α: Ελαστικά απορριμματοφόρων οχημάτων διαμέτρου R22,5

33.180,00 €

41.143,20 €

Ομάδα Β: Ελαστικά φορτηγών οχημάτων διαμέτρου R22,5

18.900,00 €

23.436,00 €

Ομάδα Γ: Ελαστικά εκσκαφέων φορτωτών (χωματουργικών μηχ. τύπου JCB)

20.120,00 €

24.948,80 €

Ομάδα Δ: Ελαστικά δικύκλων

740,00 €

917,60 €

Ομάδα Ε: Ελαστικά λοιπών διαστάσεων και οχημάτων

8.424,00 €

10.445,76 €

Συνολική Αξία

81.364,00 €

100.891,36 €

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 32954/11-07-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας συμμετοχής.

10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ όπως περιγράφεται αναλυτικά για κάθε κατηγορία στην αναλυτική διακήρυξη.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20 / 08 / 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 24 / 08 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 61317

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr, δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σε μια ημερήσια (Χανιώτικα Νέα) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα (Νέοι Ορίζοντες) του Νομού Χανίων. Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.