main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

11/6/2018, Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ εκτιμώμενης αξίας 1.130.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). Σχετική η με αριθμό 17/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 910.039,05

 

Αντικείμενο Έργου: Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων του παλαιού σχεδίου πόλης και συγκεκριμένα σε οδούς της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

Ελευθερίου Βενιζέλου έως Χαριλάου Τρικούπη ,Χαριλάου Τρικούπη έως Ανδρέα Παπανδρέου, Πλαστήρα , Αποκορώνου από πλατεία Κολοκοτρώνη έως Παπαρηγοπούλου, Αναπαύσεως από Μάρκου Μπότσαρη έως Σαμωνά, Ερωτοκρίτου, Σφακίων από Σολωμού έως την υπάρχουσα δια πλάτυνση , Βαλαωρίτου , Βολουδάκηδων από Αποκορώνου έως Σφακίων, Ιωάννη Χατζηδάκη , Κριτοβουλίδου από Ι.Σφακιανάκη έως Παπαρηγοπούλου, Παπαμαλέκου, Πειραιώς.

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7334.002 πίστωση έτους 2018: 200.000,00 € και εκτεινόμενη δαπάνη για το 2019: 930.000,00).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του Ν. 4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία οικοδομικών τάξη Α2 και άνω ή δύο Α1 τάξης (αναβαθμισμένη κοινοπραξία) , στην κατηγορία Η/Μ Α1 τάξη Και άνω που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, έως την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 25-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

 

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 (α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (18.225,00 ) ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 25-04-2019.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-6-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21-06-2018. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ .

 

Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα): στο τηλέφωνο 28213-41732 fax επικοινωνίας: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευανθία Τάτσιου.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 16/2018 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.logo imageσυμβαίνει

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων και των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων για ορκωμοσία
«Ιχνηλατώντας τον Ερωτόκριτο» ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΟΛΗ: Από τις 8/8/2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2019" στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου χανίων
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Δήμος Χανίων: Διατίθενται οι πρώτες ειδικές κάρτες στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»