main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

25/06/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                          Χανιά 25 / 06 /2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                          Α.Π 29429
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                                   ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 να καταθέσετε την προσφορά σας για τις «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης έχει οριστεί στο ποσό των 24.159,86 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας οι οποίες επισυνάπτονται.

Η κατάθεση της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο υποψήφιος προμηθευτής αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η υπηρεσία.

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται ως εξής:

(α) για τα Φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημέρα παράδοσης, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και για τις πάνες, η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στη συνολική αξία της ομάδας για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται παρακάτω.

Η προσφορά, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

926,15

55,57

981,72

ΟΜΑΔΑ 2

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

371,70

48,32

420,02

ΟΜΑΔΑ 3

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

601,80

144,43

746,23

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

58,80

14,11

72,91

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

259,40

62,26

321,66

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

2.217,85

324,69

2.542,54

 

 

 

 

 

 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

11,04

11,04

12,48

ΟΜΑΔΑ 7

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

4.246,80

1.019,23

5.266,03

ΟΜΑΔΑ 8

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

9.540,00

2.289,60

11.829,60

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

13.797,84

3.319,87

17.108,11

 

 

 

 

 

 

ΔΟΚΟΙΠΠ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 9

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

684,58

41,07

725,65

ΟΜΑΔΑ 10

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

552,71

71,85

624,56

ΟΜΑΔΑ 11

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

2.398,81

575,71

2.974,52

ΟΜΑΔΑ 12

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

145,77

34,98

180,75

ΟΜΑΔΑ 13

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33140000-3

3,00

0,72

3,72

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

3.784,87

724,35

4.509,22

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

19.800,56

4.368,91

24.159,86

  Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135.

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί έως την Παρασκευή 29/06/2018.

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

5.Οποιοδήποτε επιπλέον πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

 Για κάθε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2821 3 41760

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠA ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΟΚΟΙΠΠ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Προβολή της ταινίας «THE FATHER» («Ο Πατέρας»): Στις 21/9 -Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer- στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΗΠΟΣ»
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων για την Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 2021: Σήμερα «Πάμε Σούδα» και την Κυριακή πεζοπορία στο φαράγγι του Κυκλάμινου
Ο «Μονόκερος» του Σπύρου Γιαννακόπουλου, σε ένα μαγικό ταξίδι για παιδιά: Στις 18/09 στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου
«Κόσμος Σε Κίνηση»: Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση μνήμης και παρουσίαση βιβλίου για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον»: Στις 20/09/2021
Επετειακές Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος Πολύκαρπος», για τα 99 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή: Στις 19/9/2021
Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο Χανίων: Από την Τετάρτη 15/09/2021, στην οδό Ιωσήφ Χατζηδάκη στα Δικαστήρια
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με τον Δήμο του Ταρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 13 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί