main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

16/10/2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»

                                                                                                ΑΔΑ:6ΥΚ6ΩΗ5-ΜΙΘ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Χανιά: 16 / 10 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ. 48072
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

smart_cities

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για την Ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εικοσιεννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ [29.250,00€], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), ήτοι 23.588,71€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.661,29€

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

3. Κωδικός CPV: 72330000-2 92111220-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το Αντικείμενο του διαγωνισμού, καθορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α: 1) Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και αφορά αφορά την ανάθεση των Υπηρεσιών «Συλλογής - τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1) και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης Υπηρεσίας: δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 48068/16-10-2018αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

10.Η εγγύηση συμμετοχής Δεν απαιτείται

11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών από τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α: 4) Κριτήρια Αξιολόγησης της Διακήρυξης

12. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 31/ 10/ 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014.

Οι σχετικές πιστώσεις, έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. 69-6117.008 με 19.250,00€ και Κ.Α. 69-6117.009 με 10.000,00€ του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Χανίων.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 127 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 30 και 31 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις,

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (Χανιώτικα Νέα) και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Προβολή της ταινίας «THE FATHER» («Ο Πατέρας»): Στις 21/9 -Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer- στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΗΠΟΣ»
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων για την Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 2021: Σήμερα «Πάμε Σούδα» και την Κυριακή πεζοπορία στο φαράγγι του Κυκλάμινου
Ο «Μονόκερος» του Σπύρου Γιαννακόπουλου, σε ένα μαγικό ταξίδι για παιδιά: Στις 18/09 στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου
«Κόσμος Σε Κίνηση»: Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση μνήμης και παρουσίαση βιβλίου για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον»: Στις 20/09/2021
Επετειακές Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος Πολύκαρπος», για τα 99 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή: Στις 19/9/2021
Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο Χανίων: Από την Τετάρτη 15/09/2021, στην οδό Ιωσήφ Χατζηδάκη στα Δικαστήρια
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με τον Δήμο του Ταρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 13 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί