main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

08/01/2018, Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων για 2 έτη

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      Για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του     

      Προσώπων

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων  προϋπολογισμού 2.470.513,01  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:15000000-8, 15511100-4, 15110000-2, 15331170-9, 15811000-6, 15221000-3, 03311000-2, 03220000-9, 15111200-1

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω προμήθεια έχει ως εξής:

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 593.224,44  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 685.954,74 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 27 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων, Είδη Παντοπωλείου,  Ελαιόλαδο, Είδη Αρτοποιίας, Είδη Οπωρολαχανοπωλείου, είδη Κρεοπωλείου νωπά, Κατεψυγμένα λαχανικά, Είδη Ιχθυοπωλείου  κατεψυγμένα,

Παγωτά και Γλυκά 

ΓΙΑ ΤΟΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το ΔΟΚΟΙΠΠ είναι συνολικού  προϋπολογισμού 1.064.025,18  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.221.620,319 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 10 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : είδη αρτοποιϊας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη ιχθυοπωλείου νωπά,

είδη οπωρολαχανοπωλειου.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Γηροκομείο είναι συνολικού  προϋπολογισμού 445.369,04  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 509.986,37 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 11 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε:  Είδη Αρτοποιίας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, Είδη Παντοπωλείου , Ελαιόλαδο, Κατεψυγμένα λαχανικά, είδη Κρεοπωλείου νωπά , Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα, Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά, Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη Οπωρολαχανοπωλείου 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί η ΚΕΠΠΕΔΗΧ –ΚΑΜ είναι   συνολικού  προϋπολογισμού 43.340,16 χωρίς ΦΠΑ και 52.951,58 με ΦΠΑ, χωρίζετε σε τρεις ομάδες: Είδη Κυλικείου και είδη Παντοπωλείου

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 51 τμήματα (ομάδες)  και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,(συστημικός αριθμός 51199), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09/02/2018. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η        05/02/2018 ώρα λήξης 15.30 μμ

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»),  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

 

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΕΕΣ(σε XML)

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.