main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

08/01/2018, Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων για 2 έτη

 

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      Για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του     

      Προσώπων

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων  προϋπολογισμού 2.470.513,01  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:15000000-8, 15511100-4, 15110000-2, 15331170-9, 15811000-6, 15221000-3, 03311000-2, 03220000-9, 15111200-1

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω προμήθεια έχει ως εξής:

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 593.224,44  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 685.954,74 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 27 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : Γάλα για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων, Είδη Παντοπωλείου,  Ελαιόλαδο, Είδη Αρτοποιίας, Είδη Οπωρολαχανοπωλείου, είδη Κρεοπωλείου νωπά, Κατεψυγμένα λαχανικά, Είδη Ιχθυοπωλείου  κατεψυγμένα,

Παγωτά και Γλυκά 

ΓΙΑ ΤΟΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το ΔΟΚΟΙΠΠ είναι συνολικού  προϋπολογισμού 1.064.025,18  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.221.620,319 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 10 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε : είδη αρτοποιϊας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη ιχθυοπωλείου νωπά,

είδη οπωρολαχανοπωλειου.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Γηροκομείο είναι συνολικού  προϋπολογισμού 445.369,04  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 509.986,37 με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 11 ομάδες οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται σε:  Είδη Αρτοποιίας, γάλα για τις ανάγκες του προσωπικού, Είδη Παντοπωλείου , Ελαιόλαδο, Κατεψυγμένα λαχανικά, είδη Κρεοπωλείου νωπά , Είδη Κρεοπωλείου κατεψυγμένα, Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά, Είδη Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη Οπωρολαχανοπωλείου 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί η ΚΕΠΠΕΔΗΧ –ΚΑΜ είναι   συνολικού  προϋπολογισμού 43.340,16 χωρίς ΦΠΑ και 52.951,58 με ΦΠΑ, χωρίζετε σε τρεις ομάδες: Είδη Κυλικείου και είδη Παντοπωλείου

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 51 τμήματα (ομάδες)  και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,(συστημικός αριθμός 51199), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09/02/2018. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η        05/02/2018 ώρα λήξης 15.30 μμ

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»),  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

 

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΕΕΣ(σε XML)

logo imageσυμβαίνει

«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Προβολή της ταινίας «THE FATHER» («Ο Πατέρας»): Στις 21/9 -Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer- στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΗΠΟΣ»
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων για την Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 2021: Σήμερα «Πάμε Σούδα» και την Κυριακή πεζοπορία στο φαράγγι του Κυκλάμινου
Ο «Μονόκερος» του Σπύρου Γιαννακόπουλου, σε ένα μαγικό ταξίδι για παιδιά: Στις 18/09 στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου
«Κόσμος Σε Κίνηση»: Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση μνήμης και παρουσίαση βιβλίου για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον»: Στις 20/09/2021
Επετειακές Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος Πολύκαρπος», για τα 99 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή: Στις 19/9/2021
Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο Χανίων: Από την Τετάρτη 15/09/2021, στην οδό Ιωσήφ Χατζηδάκη στα Δικαστήρια
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με τον Δήμο του Ταρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 13 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί