main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

15/02/2019-(Update:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΕλλάδα - Κρήτη, Δήμος Χανίων: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

2019/S 001-000036

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα και Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕΤμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Χανίων Κρήτης

Κυδωνίας 29
Χανιά Κρήτης

731 35

ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περικλής Βακάλης
Τηλέφωνο: 2821341731

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pvakalis@chania.gr
Φαξ:
2821341750
Κωδικός NUTS: EL434

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.chania.gr/

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:  https://www.chania.gr/

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίεςΤμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45214210-5, 45112711-2

II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα και υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Εκτέλεση του έργου: μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων και αφετέρου στη μελέτη, χρηματοδότηση, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία και ανάπλαση, τεχνολογική αναβάθμιση του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» του Δήμου Χανίων αλλά και ενοποίησή του με το Δημοτικό Κήπο μέσω ΣΔΙΤ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40.700.000,00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV:

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214210-5, 45112711-2

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 45214220-8, 79710000-4, 90919300-5, 50700000-2, 45112712-9, 09331200-0

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL434

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Χανίων, Νήσος Κρήτη, Ελλάδα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά, αφενός στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία οκτώ (8) σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων και αφετέρου στη μελέτη, χρηματοδότηση, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση – λειτουργία και ανάπλαση, τεχνολογική αναβάθμιση του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» του Δήμου Χανίων αλλά και ενοποίησή του, με την έννοια της κατασκευής πρόσβασης και διασύνδεσης με τον Δημοτικό Κήπο μέσω ΣΔΙΤ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα: (α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, (β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών του Έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών και της ανακατασκευής του πάρκου, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς χρήση για το σκοπό που προορίζονται, (γ) το σύνολο των εργασιών μελέτης και ανάπλασης του «Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών», που περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αναγκαία την κατασκευή νέων στεγάστρων για την αύξηση των περιοχών σκίασης, την αντικατάσταση σκληρών υλικών, τη φύτευση νέων δέντρων, την εγκατάσταση νέων φωτιστικών με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, τη δημιουργία μικρού μεγέθους εγκαταστάσεων για νέες χρήσεις (π.χ. γήπεδα τένις, μπάσκετ χωρίς κερκίδες), τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης της λίμνης στο βόρειο τμήμα του πάρκου, την τοποθέτηση στεγάστρου για στήριξη φωτοβολταϊκών στοιχείων, τη διάνοιξη περάσματος δυτικά του πάρκου, τη διαμόρφωση ράμπας από το βόρειο τμήμα του πάρκου μέχρι το κεντρικό τμήμα του και την εγκατάσταση αισθητήρων για την καταγραφή των παραμέτρων του κλίματος στα διάφορα σημεία του πάρκου με σκοπό την αντιμετώπιση των θερμικά μη άνετων συνθηκών του πάρκου και την επίλυση των προβλημάτων (π.χ. προσβασιμότητα) σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές του και η ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο, υπό την έννοια της σύζευξης αυτών διά της κατασκευής ενδεικτικά εναερίου ή υπογείου προσβάσεως και επικοινωνίας μεταξύ των δύο χώρων, για την εξυπηρέτηση των χρηστών, (δ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια, (ε) την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και του πάρκου, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και με όσα θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, (στ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού, (ζ) τη φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας των ανωτέρω.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40.700.000,00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 324 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 [(προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) - ΦΕΚ Α’ 148/08.08.2016] και στο ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232/22.09.2005)].

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη, περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Α' Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Β’ Φάση – Στάδιο Ι: Διενέργεια Διαλόγου.

Β’ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών – Ανάθεση (επιλογή ΙΦΣ).Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, εφόσον τα ίδια ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτών, εφόσον: τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, υπό τη μορφή ένωσης προσώπων, δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ωστόσο, τα μέλη ένωσης προσώπων ευθύνονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Σε περίπτωση υποψήφιας ένωσης προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής των μελών της σε αυτή, θα δηλώνεται με τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή έχουν εγκατάσταση σε μη συνεργάσιμα κράτη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 ως ισχύει) και απαριθμούνται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (σήμερα στην απόφαση ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β΄4569/30.12.2016), δεν μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι, που κατέχουν περισσότερο από 1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι Υποψήφιος ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων.

Σχετικά με την απαίτηση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτού, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του. Ο υποψήφιος (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτού), που είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της προκήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 15, 22.2.1 και 25.2.2.1 αυτής.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της προκήρυξης και ειδικότερα στα άρθρα 16, 22.2.2 και 25.2.2.2 αυτής.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Στη σύμβαση σύμπραξης θα προβλεφθούν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίοι θα αναφέρονται στην ανάληψη υποχρέωσης από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 όπως επιπλέον θα προσδιοριστούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. ·

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασηςΤμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανταγωνιστικός διάλογος

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

(α) H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης ως προς τις κτιριακές υποδομές (είτε με μείωση των συνολικών τετραγωνικών μέτρων ή / και του όγκου δόμησης στις εν λόγω οκτώ (8) σχολικές μονάδες, είτε με την εξαίρεση από το Έργο (ματαίωση της κατασκευής) μίας (1) ή, το πολύ τριών (3) σχολικών μονάδων ή μέρους αυτών), ειδικά δε για το υπό ανακατασκευή Πάρκο διατηρεί το δικαίωμα της ματαίωσης μόνο της ενοποίησης, ήτοι της σύζευξης αυτού με τον Δημοτικό Κήπο. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κτιριολογικών προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν συνταχθεί ή θα συνταχθούν, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το αντικείμενο του Έργου δεν μπορεί να περιορισθεί κατά τρόπον ώστε να μειώνεται η συνολική αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Έργου (περιλαμβανομένης της κατασκευής και της παροχής υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και ασφάλισης) σε ποσοστό μικρότερο του 60% αυτής.

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα αντικατάστασης τριών (3), κατά ανώτατο όριο, από τις ανωτέρω κτιριακές υποδομές με άλλες εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων. Στην περίπτωση αυτή, η νέα κτιριακή υποδομή θα έχει παρεμφερή χαρακτηριστικά (συνολική επιφάνεια ανωδομής και υπογείων χώρων, δυνατότητα στέγασης προσωπικού, ενδεικτικό κόστος κ.λπ.) με εκείνα της αντικαθιστάμενης.

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 20/2/2019

Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

Ημερομηνία: 1/5/2019

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 27/2/2019

Τοπική ώρα: 12:00

Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ: www.procurement.gov.grΤμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 -198, κτίριο Κεράνης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

i) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

ii) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

iii) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 και

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Χανίων Κρήτης

Κυδωνίας 29,
Χανιά Κρήτης

731 35

ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Περικλής Βακάλης
Τηλέφωνο: 2821341731

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pvakalis@chania.gr
Φαξ:
2821341750
Κωδικός NUTS: EL434

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

15/12/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

logo imageσυμβαίνει

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 17/6/2021
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021