main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

02/07/2013, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας και Εγκατάστασης: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος Τηλεμετρίας (SCADA) της πόλης των Χανίων»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με βάση την υπ'' αριθμ. 118/2013 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, επαναπροκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας και Εγκατάστασης: «Αναβάθμιση και εκσυγρονισμός του υπάρχοντος συστήματος Τηλεμετρίας (SCADA) της πόλης των Χανίων». Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)». Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι στην ΔΕΥΑ  αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι, επίσης, τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Στην περίπτωση συμπράξεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανέρχεται σε 7.380,00 €. Ο χρόνος υλοποίησης της Προμήθειας και Εγκατάστασης είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι η Τετάρτη 10-7-2013 και ώρα 12.30 μ.μ. Αντίγραφα των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, αρμόδιος κ. Λεμονής Δημήτρης, τηλ. 2821036256, έως και την Πέμπτη 4-7-2013. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο. Η αναλυτική Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr.

logo imageσυμβαίνει

Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων