main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/3/12, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Χανιά, 06/3/2013

Αρ. πρωτ.:18286 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 Προϋπολογισμού 365.000,0 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 257.719,13€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

β) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό 34.700,17€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  & Ο.Ε. 18%,  απρόβλεπτα 15%) και

Σύντομη Περιγραφή:

Το Δημοτικό Σχολείο της Χρυσοπηγής έχει κατασκευαστεί πρίν το 1955 με συνολικό εμβαδόν 539 τ.μ. Είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία (λιθοδομή και πλινθοδομή) και στεγάζεται με μία τετράριχτη στέγη. Αποτελεί τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτηρίων της εποχής του. Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι επίσης κατασκευασμένα από λιθοδομή ή πλινθοδομή χωρίς όμως να είναι φέροντα. Λόγω της   παλαιότητας παρουσιάζει αρκετά προβλήματα λόγω και των περιορισμένων επεμβάσεων που έχει δεχτεί. Προτείνονται οι παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με fan coil units και του κυκλοφορητή της εγκατάστασης με inverter προκειμένου να έχουμε εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά (με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης) για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Θα γίνει πλήρης αντικατάσταση της κεραμοσκεπής λόγω της εκτεταμένης φθοράς και λόγω της πλήρους έλλειψης θερμομόνωσης – υγρομόνωσης., ενώ εξωτερικά, στο φέροντα οργασιμό  θα γίνει τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης, πλέγμα ενίσχυσης, επιχρίσματα και τελική εφαρμογής με ψυχρά υλικά (cool materials).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Προϊσταμένης Αρχής, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Α.Παπανδρέου 100, Χανιά, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.  Καλογεράκης Ιωάννης & Ευθυμίου Γεώργιος τηλ 28210 29147 και fax 2821341716  μέχρι τις .22-03-2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  26 Μαρτίου ημέρα  Τρίτη και ώρα  10.00  με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) [1] σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παρ. Ε του άρθρου 4 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:  Α2, 1ης και 2ης  (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και Α1 (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.,

γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5.905,00 ΕΥΡΩ, και να έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)  μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 24-01-2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9)  μήνες

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της  σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

 7.   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Κωδικός πράξης ΣΑΕΠ 075/8 με Κ.Α. 2012ΣΕ07580170). Προκαταβολή δύναται να  χορηγηθεί   στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α αρθ.242 παρ.3).

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

9. Η παρούσα Περιληπτική διακήρυξη αποστέλλεται προς δημοσίευση σε 2 Αθηναϊκές ημερήσιες εφημερίδες, 2 τοπικές ημερήσιες εφημερίδες , σε 1 τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και του ΤΕΕ.

ΧΑΝΙΑ,      06 /03   /  2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Αναλυτικά η διακήρυξη