main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

23/4/2013, Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων" και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΗ5-Ψ0Τ 

Χανιά, 16/04/2013

Αρ. Πρωτ.: 30400

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια

Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων

και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

 

Ο Δήμος Χανίων με διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73136, τηλ. 2821341612, fax 2821093300, προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι τετρακόσια δέκα οχτώ χιλιάδων εξακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά (418.620,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (514.903,22€ με ΦΠΑ). Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Τα πακέτα ειδών είναι τα εξής:

ΠΑΚΕΤΟ Α: Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου/ Συσκευές Ήχου και Εικόνας, με προϋπολογισμό 147.120,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Γ: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 68.855,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Δ: Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας, με προϋπολογισμό 15.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ε: Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής, με προϋπολογισμό 39.422,50€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ: Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόνομης Διαβίωσης και Τουριστικών Επαγγελμάτων, με προϋπολογισμό 5.210,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ζ: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Κινητικά Προβλήματα, με προϋπολογισμό 58.272,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Η: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Προβλήματα Όρασης, με προϋπολογισμό 14.435,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Θ: Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς, με προϋπολογισμό 4.263,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Ι: Παραϊατρικός Εξοπλισμός, με προϋπολογισμό 2.740,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΙΑ: Διάφορα Ετερόκλητα Είδη, με προϋπολογισμό 3.828,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ ΙΒ: Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό, με προϋπολογισμό 58.725,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή  από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης (τηλ. 2821341612, 2821341610, fax: 2821093300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73136, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. για τον έλεγχο δικαιολογητικών.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των πακέτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που θα προσφερθούν.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Η διακήρυξη εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 16/04/2013 με αριθμό αναφοράς 2013-051863, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/ΔΔΣ/19-04-2013 και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την επαναδημοπράτηση της Πράξης  με την υπ αριθ. 322/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΗ5-ΘΕΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχέδιο Σύμβασης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις-Διορθώσεις σχετικά με τη Διακήρυξη:

1. *Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για το σύνολο των πακέτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Το υπ'' αριθμ. πρωτ. 43155/4-6-2013 έγγραφο του Δήμου Χανίων περιέχει διευκρίνιση για την εγγύηση συμμετοχής.

2. Για τον Κωδικό 95 με τίτλο "Ρολά Ασκήσεων", οι τιμές 117€ και 215€ αντιστοιχούν στις διαστάσεις 61 και 91 εκ. βάσει του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών .

3. Τα επίσημα prospectus ή καταλόγοι που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους (παράγραφο 8.1.1 της παρούσης διακήρυξης), θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Παιδεία-Δια Βίου Μάθηση

logo imageσυμβαίνει

Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων