main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

04/11/2013, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              ΑΔΑ:ΒΛΛΩΩΗ5-Ι74

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Χανιά, 26-09-2013

Πληροφορίες : Κουτσουράκη Γεωργία                                                Αρ. Πρωτ. : 82995

Τηλ.: 2821341760 Φαξ: 28213 41763

Ταχ. Δ/νση : Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135, Χανιά

Site: www.chania.gr e-mail: dimos@chania.gr

 

                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χανίων επαναπροκηρύσσει τον Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ προϋπολογισμού δαπάνης τριακοσίων οχτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (308.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

ΠΑΚΕΤΟ Α

ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α1

1

Σκηνή πολιτικής προστασίας τύπου Α

50

2.500,00 €

125.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

125.000,00 €

ΠΑΚΕΤΟ Β

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Β1

2

Συμβατική τουαλέτα

10

1.900,00 €

19.000,00 €

Β2

3

Χημική τουαλέτα

10

2.600,00 €

26.000,00 €

Β3

4

Χημική Τουαλέτα για ΑΜΕΑ

5

3.100,00 €

15.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

60.500,00 €

ΠΑΚΕΤΟ Γ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Γ1

5

Επιδαπέδιες πινακίδες (δοκός και βασική ταμπέλα)

150

650,00 €

97.500,00 €

Γ2

6

Βοηθητική ταμπέλα επιδαπέδιων πινακίδων

85

300,00 €

25.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

123.000,00 €

Αριθμός διακήρυξης : 82986 /26-09-2013

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ : (ΟΠΣ) 365278

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ : ΕΠ0028

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ : 2012ΕΠ00280005 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : 40150188

 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 379.455,00 € ΜΕ ΦΠΑ

 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή

 

Φορέας εκτέλεσης : Δήμος Χανίων

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του στον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης».

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητικές :

Α) Συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών

Β) Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Γ) Καλής λειτουργίας 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου. Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της μέχρι και τη λήξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών (που δε μπορεί να είναι λιγότερος των δύο (2) ετών).

Οι προσφορές υποβάλλονται:

α) από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών στις 19-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:30 έως 10:00 στο Δήμο Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,

β) ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου , Κυδωνίας 29 Χανιά με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 18/11/2013).

 

  • Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 26/09/2013

  • Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 27-09-2013

  • Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 09-10-2013

Τα έξοδα της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τους προμηθευτές.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη διακήρυξη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που γίνεται δεκτή μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμη, δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.

Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

Τιμή Προσφοράς: σε Ευρώ (Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.)

Ισχύς προσφοράς: 120 ημέρες, από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά: τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα διατίθενται από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chania.gr.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Απαντήσεις ερωτημάτων - Διευκρινήσεις - Διορθώσεις_1

Απαντήσεις ερωτημάτων - Διευκρινήσεις - Διορθώσεις_2

Απαντήσεις ερωτημάτων - Διευκρινήσεις - Διορθώσεις_3

#Πολιτική Προστασία,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά