main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

14/5/2014 Ανακοίνωση ανάθεσης μεσω διαπραγμάτευση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της προμήθειας "Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης"

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»  

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2821341600, Τηλεοµοιοτυπία: +30 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: it@chania.gr

2.   Σηµείο επαφής – Διάθεση εγγράφων: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους της συμμετοχής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης από τo Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  του Δήμου Χανίων, στην Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: 2821341705 (κα Πολυχρονάκη Σεβαστή), Τηλεοµοιοτυπία: 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: it@chania.gr,  έως την Πέμπτη 29/5/2014 και ώρα 14:30 καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο http://www.chania.gr  

3.   Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: Δήμος Χανίων, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα.

4.   Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού.

5.   Τρόπος σύναψης της σύµβασης: Ανάθεση με διαπραγμάτευση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.   Τίτλος της σύµβασης: Ανακοίνωση για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την προμήθεια «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης».  

7.   Αριθμός αναφοράς Αναθέτουσας Αρχής: 36007/07-05-2014 

8.   Προϋπολογισµός : 323.300,00 € Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

9.  Δικαίωμα προαίρεσης: 48.496,00€ Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, το οποίο αφορά την  επιπλέον συντήρηση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας (το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του παρόντος έργου). Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).

10.   Τόπος παράδοσης:  Κρήτη

11.  Αντικείµενο της ανάθεσης: Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την κυκλοφορία, για την διάθεση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες των τεσσάρων μητροπολιτικών δήμων της Κρήτης: Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Άγιου Νικόλαου.  Οι ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης για την κυκλοφορία θα διατίθενται μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (Διαδίκτυο (Internet),Κινητά τηλέφωνα (SMS), Τηλεφωνικά κέντρα (IVR), Πινακίδες πληροφόρησης –VMS, έξυπνες συσκευές). Το έργο θα υλοποιηθεί και στους τέσσερις δήμους της Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που ήδη συλλέγονται.

12.   Ταξινόμηση κατά CPV: 30200000-JA01/MA11 και 72262000-JA09/JA10/JA24/MA11/MA12

13.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

14.   Χρόνος παράδοσης: Δεκαέξι (16) µήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης.

15.   Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών: Πέμπτη 29/5/2014, και έως ώρα  Ελλάδος 14.30 π.µ. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µετά την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτές.  

16.   Απαιτούµενες Εγγυήσεις:  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 19.882,95 €.

17.   Χρηµατοδότηση: To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στα πλαίσια του άξονα 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

18.   Πληρωμές: Προβλέπεται πληρωμή σε τρεις δόσεις μετά την παράδοση καθορισμένων φάσεων του έργου.

19.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική.

20.   Στη διαδικασία  γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

·         είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

·         έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3  Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής:

§   Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011) μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)  του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.                         

§   ΟΥποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του Έργου.  

§   Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να  διαθέτει πιστοποιημένη εμπειρία υλοποίησης τουλάχιστον ενός αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο το οποίο αφορά την ανάπτυξη/σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ευφυών μεταφορών ή πληροφόρησης οδηγών για κυκλοφοριακές συνθήκες ή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης για κυκλοφοριακά δεδομένα.  

§   Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας .  

§   Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 10 τελευταία έτη η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του.  

Αναλυτικά οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στην παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν. 

21.   Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

22.   Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Η παρούσα ανακοίνωση έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/ S) στις 7/05/2014 με αριθμό αναφοράς 2014-059345.

23.   Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στο Τ.Δ.Δ.Σ.: Η παρούσα περιληπτική επαναπροκήρυξη του Διαγωνισµού έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 07/05/2014.

24.   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης τον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Χανιά 07/05/2014 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 


Μέρος Α της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μέρος Β της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μέρος Γ της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού.


Δευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. πρωτ. 72408/28-8-2013  διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δευκρινίσεις επί των όρων της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

#Ανακοίνωση,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

logo imageσυμβαίνει

Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων