main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

27/03/2014, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με προϋπολογισμό 531.839,28 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 655.000,01 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Χανίων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, συνοπτικά περιλαμβάνουν τα εξής:

 Α. Αντικατάσταση των ατομικών κλιματιστικών με νέο αερόψυκτο, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών και μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου με μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης.

Β. Αντικατάσταση εκατόν είκοσι (120) φωτιστικών σωμάτων  με φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης.

Γ.    Αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και  αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίνου διπλού υαλοπίνακα.

Επίσης αντικατάσταση όλων των εξωτερικών θυρών με θύρες αλουμινίου.

 Χρηματοδότηση:  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" στον Αξονα Προτεραιότητας "04 - Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας" μέσω του ΠΔΕ με κωδικό 2012ΣΕ06180082

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν3669/2008 και της παρ.Η6,εδ.2. του Ν 4093/2012

 Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ 318/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.636,79 οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  15/11/2014

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον Α2, 1η  , 2η ή 3η   τάξη εντός νομού έδρας και σε Α2, 1η και 2η τάξη εκτός νομού   για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2, 1η, ή 2η (εντός και εκτός νομού έδρας ) τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 10/04/2014 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων (αριθμός απόφασης 318/2014).

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341682, FAX επικοινωνίας 2821029147, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Ευθυμίου Γεώργιος

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αναλυτικά η προκήρυξη

#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου