main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

1/7/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, προκηρύσσει διεθνές, δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΟΥΔΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » ΥΠΟΕΡΓΟ: B’ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ως ισχύουν σήμερον και τις διατάξεις του Ν 2940/2001, προϋπολογισμού μελέτης 2.990.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και 3.528.200 € με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον περιαστικό Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου του Νομού Χανίων και γενικά κάθε εργασία που προβλέπεται από την σχετική μελέτη του έργου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 6-8-2003 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210-36220) ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. ( λήξη επιδόσεως προσφορών ). Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 120 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 57/2000 . Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές είναι η Ελληνική. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές α) Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και πάνω για έργα Υδραυλικά β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμετέχουν δ) και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τον Ν.2940/2001 . Το Νομικό καθεστώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι : α. Για Έλληνες , αλλοδαπές και για εκάστη κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2. Καταστατικό της επιχείρησης 3. Πρακτικό του Δ.Σ. για συμμετοχή στον διαγωνισμό και ορισμού νομίμου εκπροσώπου 4. Πρακτικό του Δ.Σ. ή δήλωση του εκπροσώπου για αποδοχή των όρων της διακήρυξης 5. Ορισμός αντικλήτου και δήλωση αποδοχής από αυτόν 6. Υπεύθυνες δηλώσεις ή πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων όπως παρακάτω :α. να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. β. να μην έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης πτώχευσης εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία.γ. να μην έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική της συμπεριφορά δ. να μη έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμαε. βεβαιώσεις για την εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων στ. ότι δεν είναι ένοχη ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 7. Για ελληνικές επιχειρήσεις πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και για τις αλλοδαπές πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών στην χώρα τους για την αντίστοιχη κατηγορία έργων και δυναμικότητα όπως απαιτείται για τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. Σε περίπτωση χωρών που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας προέλευσης και έγγραφα ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 8. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης προς τους επαγγελματικούς οργανισμούς και οργανώσεις. 9. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου. 10. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη ούτε έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης έκπτωσης. 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την νομότυπη συμμετοχή του στον διαγωνισμό αυτό με βάσει το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2940/01.β. Για Κοινοπραξίες : 1. Σε περίπτωση που η Κοινοπραξία δεν έχει περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή υπεύθυνη δήλωση από όλους τους νομίμους εκπροσώπους ότι αν αναδειχθούν «ανάδοχος » θα καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας. 2. Σε περίπτωση ήδη συσταθείσης κοινοπραξίας συμβολαιογραφική πράξη νομιμοποίησης και δήλωση αποδοχής του ( ή των ) κοινού νομίμου εκπροσώπου της συγκροτημένης κοινοπραξίας. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα θα αποδεικνύεται με Τραπεζικές βεβαιώσεις , καθώς και με υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών όσον αφορά την εκτέλεση έργων των τριών προηγούμενων ετών. Με ισολογισμούς της επιχείρησης για τα τελευταία τρία έτη. H τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται με : α. Υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των τεχνικών μέσων του μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου .β. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης . γ. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει η επιχείρηση για την κατασκευή του έργου.δ. Κατάλογο εκτελεσθέντων έργων της εταιρείας κατά την τελευταία πενταετία ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 59.800 € δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στον Σύνδεσμο Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για διάρκεια 150 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 149.500 €.Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δεκαέξι ( 16 ) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. κατά 75% και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εγκριτική απόφαση Ε(2001) 4041/20-12-2001.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 50 € συν Φ.Π.Α. στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την 31-7-2003 (ώρα 13.30 μμ). Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 218/99 όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 2940/2001 Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον τύπο και στο φύλλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης ( Τηλ. 28210/36220) fax 28210/36288). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΔΕΥΑΧ

logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων