main contentSKIP_TO_MAIN_CONTENT}
top of page
\"random

18/7/05, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.- ΡΙΖΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 τον Ν.3263/2004 και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ως ισχύουν σήμερον και τις διατάξεις του Ν 2940/2001, προϋπολογισμού μελέτης 59.949,00 € (Ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και 71.339,31€ (Ευρώ) με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά, την πλήρη αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών, με κοινή άσφαλτο ΠΤΠ Α265, σε τομές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης και γενικά, κάθε εργασία που προβλέπεται από την σχετική μελέτη του έργου. Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 25/07/2005 στους γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210-36220), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών). Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι 120 ημέρες από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (οικονομική προσφορά) όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3236/2004. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές είναι η Ελληνική. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και πάνω για έργα Οδοποιίας, β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται σύμφωνα με την διακήρυξη να συμμετέχουν, δ) και όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τον Ν.2940/2001. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.198,98 € (Ευρώ) δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για διάρκεια 150 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου. Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 30,00€ (Ευρώ) συν Φ.Π.Α. στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την Παρασκευή 22/07/2005 (ώρα 13.00 μ.μ.). Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 218/99 όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 2940/2001. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής όσο και των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, στον τύπο και στο φύλλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης, Τηλ.: 28210/36220 και Fax: 28210/36288. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΔΕΥΑΧ

logo imageσυμβαίνει

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/8/2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων και των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων για ορκωμοσία
«Ιχνηλατώντας τον Ερωτόκριτο» ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΟΛΗ: Από τις 8/8/2019 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2019" στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου χανίων
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Έναρξη εγγραφών για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων
Δήμος Χανίων: Διατίθενται οι πρώτες ειδικές κάρτες στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»