main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

05/02/09, Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου για την καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της Δημοτικής Αγοράς

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866, ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ , ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΛΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ .

 

Αναθέτουσα Αρχή :  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορία,  Περιγραφή,  ποσότητα ή έκταση της σύμβασης  

     Ταξινόμηση κατά CPV:  90910000

Περιγραφή  :  Σύμβαση σύμβασης για το έργο « Καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της Δημοτικής Αγοράς,  της Πλ. 1866, του Δικαστικού Μεγάρου, της οδού Ζαμπελίου, της οδού Αφεντούλιεφ , Πλατείας  Τάλω και τον καθαρισμό του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Χανίων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  335.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (281512,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 53487,40€)

Διαδικασία που επελέγη

Δημόσιος ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά  σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρονοδιάγραμμα

Η χρονική διάρκεια είναι από 01/04/2009εως 31/12/2009

Δικαίωμα συμμετοχής

α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις εργοληπτών που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ'' αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο του έργου το      τρέχον έτος του διαγωνισμού.

       β) Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων.

γ) Οι συνεταιρισμοί που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ'' αυτήν εργασίες που είναι σχετικές            με το αντικείμενο της ανάθεσης το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες :    Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. διαχείρισης Τηλέφωνα:  2821092000 εσωτ. 166

β)   Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 16 Μαρτίου και ώρα 11:30 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β)   Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 13/03/2009).

γ) γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική

 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Μαρτίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του συμμετέχοντος .

8.  Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού.  

9.Ημερομηνία αποστολής περίληψη της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 02/002/2009

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 03/02/09

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821092000 εσωτ. 133, κ. Κουτσουράκη  Φαξ : 2821093300  E-mail: dimos@chania.gr

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Ξεκινούν οι εγγραφές για την Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση του Δήμου Χανίων στον Καλαθά
Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/6
“ΚΟΙΤΑ ΤΟΥΣ”: Θεατρική Παράσταση στις 30/6 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών από το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
Εκδηλώσεις για τα 200 χρονιά από την Επανάσταση του 1821 στην Κοινότητα Μουρνιών: Στις 23/6
Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021