main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

14/07/2021, Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           ΑΔΑ: ΨΗΔΠΩΗ5-ΩΜΤ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           ΧΑΝΙΑ     13 /07/2021               

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135         ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35682

Τηλ: 2821341756  Fax: 2821341763

www.chania.gr

 

 Περίληψη διακήρυξης

ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2022

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 Προκηρύσσει

 

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος  έως 31-12-2022(από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2022) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 270/1981,  και στην Κ.Υ.Α:  47458/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/16.05.2020 τεύχος Β' ,)όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για τις  θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 

Α/Α

 

Θέση

 

Έκταση σε τ.μ.

 Ετήσιο μίσθωμα

Τιμή εκκίνησης μισθώματος για τα έτη 2021-2022

 

Χρήση

 

1

 

ΚΛΑΔΙΣΣΟΣ (Κ2)

 

15,00

 

2.400,00€

4.800,00€

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

2

 

ΚΛΑΔΙΣΣΟΣ(ΔΟ8α)

 

 

 

100,00

 

 

1.100,00€

2.200,00€

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

3

ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑ(Κ8)

15,00

1.000,00€

2.000,00€

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

4

 

ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑ(Δ023)

 

500,04

 

4.000,32€

8.000,64€

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων , δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα τύπου) ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής του Δήμου Χανίων .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους. Οι πιθανές ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότης, τα μέλη της ευθύνονται απέναντι στην Επιτροπή αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, στερούμενος ευεργετήματος και δη του διζήσεως και διαιρέσεως.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθεση περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων μετέχει.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 35680/13-07-2021 αναλυτική διακήρυξη. 

     Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη  η  διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr) .  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

    ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

 

#Παραλίες

logo imageσυμβαίνει

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων με εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες
Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 27/09/2021
"Η Χαλέπα τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη": Συναυλία από το "Κύτταρο Χαλέπας" στις 27/9
Εκδήλωση Τιμής & Μνήμης για το Κίνημα των Μουρνιδών: Στις 27/9 στη Δ.Κ. Μουρνιών
Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων: Στις 25/9
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/09/2021
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 20 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2021
«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί