main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

16/06/2011,Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου: «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                       ΑΔΑ: 4Α39ΩΗ5-Ω

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. :46864

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ημερ. 10 / 6 / 2011

Αρ. Διακήρυξης 2/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου: «ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ», προϋπολογισμού

100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3669/2008 (ΚΔΕ) (σχετική η με αριθμό 2/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία πρασίνου με

προϋπολογισμό 77.930,62 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα

τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Ανδρέα

Παπανδρέου 100, 1ος όροφος, τηλ. 2821054090 μέχρι και την Πέμπτη 7/072011. Η διακήρυξη

του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό,

ορίζεται η 12/7/2011 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων οδός Γρηγορίου Ε’ 50, τηλ. 2821341714, ΦΑΧ

2821093300. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα

προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο

ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών

έκπτωσης του άρθρου. 4 παρ. β και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε

κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

τάξεις Α1,Α2,1η στην κατηγορία πρασίνου στελεχωμένη με Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασολόγο

Δασοπονίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,

έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους

εγγυητικές αποστολές συμμετοχής, ύψους χιλίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα

ενός λεπτών του ευρώ (1.558,61€), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 11/05/2012 και θα

απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Χανίων.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

 

Περίληψη Προκήρυξης

logo imageσυμβαίνει

Αναγγελία ζημιάς από ανεμοθύελλα: Για τη Δ.Ε Σούδας
Αναγγελία ζημιάς από ανεμοθύελλα: Για τις Δ.Ε. Θερίσου & Ελ. Βενιζέλου
Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση παιδιών ΑμεΑ - Αποδοχή της Διαφορετικότητας στην Οικογένεια και το Σχολείο»: Στις 11/12
#xmasChania - Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων: Στις 8/12 Δηλώσεις συμμετοχής
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021
Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 8/12/2021
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Αναπηρία (3 έως 11/12): Από τον Δήμο Χανίων & Συλλόγους υποστήριξης ΑμεΑ
#XmasChania - Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παδιά κατά την εορταστική περίοδο: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων