main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

22/11/03, Πρόσληψη με επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων του Δήμου Χανίων με πάγια μηνιαία αντιμισθία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 245 – 248 του Ν. 1188/1981 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1868/1989. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/80 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 1816/88, τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2470/97 σε συνδυασμό με εκείνες της 2022210/2776/0022/1997 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 5. Το αριθμ. 44136/8-11-2001 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , με θέμα «Έγκριση πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία». 6. Το άρθρο 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, του 2ου κεφαλαίου (ΦΕΚ1337/Β/18-09-2003), ΠΔΣ 335/2003 & 502/2003 7. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ Την πρόσληψη με επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων του Δήμου Χανίων με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Αντικείμενο απασχόλησης των Δικηγόρων θα είναι η παροχή των νομικών τους υπηρεσιών και οι γνωμοδοτήσεις υπό την ιδιότητά τους σε όλες τις υποθέσεις των Υπηρεσιών του Δήμου που χρειάζονται νομική διευκρίνιση. Επίσης θα παρίστανται στις υποθέσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον των Δικαστηρίων ως και των Διοικητικών Αρχών και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν καλούνται. Θα προτιμηθούν αυτοί που έχουν 3 ετή άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος. Οι Δικηγόροι που θα προσληφθούν έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Κατάστημα , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 1188/81 έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν από το Δημοτικό Κατάστημα μόνο όταν «παρίσταται ανάγκη παραστάσεώς τους για υποθέσεις του Δήμου ενώπιον Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών». Θα παρέχουν επίσης τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα και σε άλλα Ιδρύματα του Δήμου χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/80 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 1816/88 και οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2470/97 σε συνδυασμό με την 2022210/2776/0022/1997 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, θα εφαρμόζονται επί των με μηνιαία αντιμισθία Δικηγόρων που θα προσληφθούν. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1868/1989 η οποία με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει οι υποψήφιοι: Α) να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και να είναι «Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο». Β) να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων ( Τμήμα Προσωπικού , Κυδωνίας 29 2ος όροφος) το αργότερο μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2003 αίτηση συνοδευόμενη από: 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 2. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων , από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα 4. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης. 5. Με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα , μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου , η επιστημονική του κατάρτιση , η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η προϋπηρεσία, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του ως επίσης και η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση στο Διοικητικό, Ευρωπαϊκό, Αστικό, Εμπορικό ή Εργατικό Δίκαιο . Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων.

#Προσλήψεις

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021