main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/5/10, Πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Πληροφ.Αικ. Καλογερίδου 

  Χανιά 21-04-2010

Α   17720

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'' αριθ. ΣΟΧ  1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.        Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
3.        Την υπ’ αριθ. 279/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
4.        Την υπ’ αριθ. 3064/19-4-2010 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Κρήτης.
5.        Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 1337Β//18-9-2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το υπ΄αριθμ 1921/Β/2005 ΦΕΚ

 Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χανίων που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Χανίων

Δ/ση Καθαριότητας

Χανιά

  Εργατών Καθαριότητας εξωτερικών χώρων

(χειρώνακτων)

8 μήνες

35

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:

(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Χανίων (Α'' βαθμός εντοπιότητας)

(2)     Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Χανίων(Β΄βαθμός)

(3)     Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας(Γ΄βαθμός)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες, με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 101

 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 αρθ. 5 του Ν. 2527/1997

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1)   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2)   Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

    Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση : Κυδωνίας 29 Χανιά Τ.Κ. 731 35, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αικατερίνης Καλογερίδου (τηλ. επικοινωνίας:2821341634). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από Την Τρίτη 11 Μαΐου 2010  μέχρι και την Πέμπτη  20  Μαΐου 2010

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων & Διαγωνισμών Φορέων & Εποχικού (ΣΟΧ).

Tα κριτήρια  κατάταξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης που βρίσκεται αναρτημένο στο Δημαρχείο του Δήμου Χανίων καθώς και  στον δικτυακό τόπο του Δήμου www.chania.gr

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

       ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Αίτηση Συμμετοχής

#Προσλήψεις