Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Διαλέξεις σε σχολεία από τη Δ/νση Δασών


Επισκέψεις - διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων ξεκινά εντός του μήνα η
Διεύθυνση Δασών Χανίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg IVC REVERSE IVC: «Περιφε-
ρειακές ανταλλαγές και χάραξη πολιτικής για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη». Σκοπός
των επισκέψεων αυτών είναι αφενός μεν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και αφετέρου η παρουσίαση του αναφερόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο η Διεύθυνση Δασών Χανίων συμμετέχει ως εταίρος. Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία
με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και προβλέπεται να διαρκέσουν ως το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης για περισσότερες πληροφορίες και οργάνωση των επισκέψεων (τηλέφωνο 2821045570, κα Περουλάκη Ελπίδα).