Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Συνέδρια-Σεμινάρια

Σχολή γονέων


Σχολή γονέων θα λειτουργήσει και φέτος στα Χανιά. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλη τη χώρα Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων,
αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται
στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Ενδεικτικοί στόχοι του έργου:
• Να βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια.
• Να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυ-
χικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παι-
διών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.
• Να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.
• Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές
δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με
τους/τις εκπαιδευτικούς.
• Να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου
οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντε-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου.
• Να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλι-
κής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών
τους.
• Να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γο-
νείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.
• Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων εί-
ναι τα εξής:
Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών.
Διαφυλικές σχέσεις, 25 ωρών.
Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία, 25 ωρών.
Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας, 25 ωρών.
Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 25 ωρών.
Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών.
Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών .
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών
Γονέων απαιτείται μόνο η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18 - 20 ατόμων. Για πληροφορίε και εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Χανίων κα Λίζα Εκκεκάκη, καθημερινές 3 - 9 μ.μ., στο τηλ.: 6972849666 και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο lizekkek@otenet.gr