Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Ανανέωση χρήσης κοινοχρήστου χώρου

Για όσους έχουν ήδη άδεια ( από το προηγούμενο έτος) δεν χρειάζεται η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών έκδοσης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου αλλά μόνο:

 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου και

2. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο - Δημοτική Ενημερότητα.