Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Xρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων απαιτούνται :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής

3. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας στην οποία πρέπει να προβλέπεται η ανάπτυξη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο.

4. Σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Παλιάς Πόλης αν το κατάστημα βρίσκεται εντός των ορίων Παλιάς Πόλης.

5. Τοπογραφική αποτύπωση που να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα , οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου , το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και τη θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

6) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο - Δημοτική Ενημερότητα.