Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Xρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και εμπορευμάτων σε περίπτερα

Για τη xρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και εμπορευμάτων από περίπτερα απαιτούνται :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας

3. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο- Δημοτική Ενημερότητα