Είσοδος      |     
Οικονομική υπηρεσία - Ταμείο

Xρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων από καταστήματα

Για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων από καταστήματα απαιτούνται :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής

3. Σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Παλιάς Πόλης αν το κατάστημα βρίσκεται εντός των ορίων Παλιάς Πόλης.

4. Τοπογραφική αποτύπωση που να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα , οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου , το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και τη θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

5. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο-Δημοτική Ενημερότητα.