Είσοδος      |     
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών G.I.S

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών - Geographic Information System

Το ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Βάσης GIS για την πόλη των Χανίων» του Μέτρου 2.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με προϋπολογισμό 169.600 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού και επεκτάσιμου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο διασφαλίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση των δεδομένων της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών (μηχανικών-δικηγόρων-πολιτών) μέσα από ένα διαλειτουργικό και φιλικό περιβάλλον.

Αποτελείται από 2 υποέργα,

1. Την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού

2. Την ανάπτυξη των εξής εφαρμογών:

   - μιας «εσωτερικής», η οποία απευθύνεται στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικών Εφαρμογών,

   - μιας διαδικτυακής, στην οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω του διαδικτύου χωρίς κάποια ειδική εγγραφή   ή συνδρομή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:     http://gis.chania.gr 

Είσοδος στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορίων

GIS


Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελείται από 6 κεφάλαια:

  Ι. Οδηγός Πόλης

 ΙΙ. Πολεοδομικό Καθεστώς

ΙΙΙ. Χάρτες

 IV. Διατηρητέα Μνημεία

  V. Οικοδομικές Άδειες

 VI. Έντυπα


Ι.  Οδηγός Πόλης

Ο οδηγός αυτός, εκτός από τη χαρτογραφική παρουσίαση της περιοχής (οδικό δίκτυο, ονοματοθεσία, υπηρεσίες, μνημεία και υποδομές) λειτουργεί και ως τουριστικός ενημερωτικός οδηγός.

Διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες πλοήγησης:

 1. Αναζήτηση διεύθυνσης, πληκτρολογώντας την οδό και αριθμό

 2. Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος, πληκτρολογώντας το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος.


ΙΙ.  Πολεοδομικό Καθεστώς

  Στην εφαρμογή αυτή απεικονίζονται οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές καθώς και η αρίθμηση των Ο.Τ., με υπόβαθρο τα γεωτεμάχια και το οδικό δίκτυο σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές είναι ενημερωμένες ως προς τις τροποποιήσεις του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων και των Επεκτάσεων αυτού και η εφαρμογή τους έγινε προσεγγιστικά.

 Τέλος, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού και μετάβασης σε οποιοδήποτε οικοδομικό τετράγωνο ή γεωτεμάχιο ή σημείο (χ,ψ), διαθέτοντας πληροφορίες σχετικά με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς του υπό εξέταση Ο.Τ., οικόπεδου ή σημείου, τους όρους δόμησης, τα ΦΕΚ και τέλος, όλα τα σχετιζόμενα φύλλα χάρτη (εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, Γ.Π.Σ., χάρτες 1:1000, κ.τ.λ.)

Η πλοήγηση γίνεται μέσω πληκτρολόγησης:

1.  Των συντεταγμένων του σημείου στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87

      (π.χ.: 503986,51   3929550,12)

2.  Του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ  (τα τελευταία 7 ψηφία)

3.  Του αριθμού του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.

 


Έχουν καταχωρηθεί κατά ομάδες όλοι οι χάρτες πολεοδομικού ενδιαφέροντος ως εξής:

 • Αποτύπωση του 1946 Παλιάς Πόλης, κλίμακας 1:200   
 • Αστικός Αναδασμός (Ακτή Μιαούλη, Σπλάντζια, Φιλαδέλφεια, Καστέλλι, Κάτολας)
 • Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο 1:2000     
 • Εγκεκριμένα σχέδια Επεκτάσεων – Β.Δ. 17/2/1923   
 • Εγκεκριμένα σχέδια Επεκτάσεων – Ν. 1337/1983     
 • Πράξεις Εφαρμογής 
 • Εργατικές Κατοικίες   
 • Κληροτεμάχια-Ανταλλάξιμα (Μέγας Βενιζέλος, Βαρούσι, Νίκη, Αγ.Κωνσταντίνος, Μπόλαρη)
 • Αποσπάσματα χάρτη 1:1000   
 • Οριοθετήσεις αιγιαλών – μόνο τα περιγράμματα  
 • Οριοθετήσεις ρεμάτων – μόνο τα περιγράμματα  
 • Μελέτη  Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης 
 • Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
 • Αποσπάσματα χάρτη 1:5000 – μόνο τα περιγράμματα 
 • Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως
 • Γεωλογικός χάρτης
 • Λοιπά - Ρυμοτομικό σχέδιο 1901

Οι παραπάνω ψηφιοποιημένοι χάρτες είναι διαθέσιμοι σε υψηλή ή χαμηλή ανάλυση και συνοδεύονται από αρχείο γεωαναφοράς (.tfw)

Επιλέγοντας την εντολή «προβολή», βλέπουμε τη θέση του χάρτη στην οθόνη.


ΙV.  Διατηρητέα Μνημεία

      Μετά από ενδελεχή έρευνα, καταχωρήθηκαν τα διατηρητέα μνημεία εντός των ορίων του Δήμου Χανίων στο σύνολό τους.  Κάθε διατηρητέο έχει καρτέλα με τα στοιχεία της κήρυξης, διεύθυνση,  Φ.Ε.Κ. , φωτογραφία και μια σύντομη περιγραφή.  Συνολικά, έχουμε 115 κηρύξεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και 123 από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι οποίες αφορούν κτίρια, οικόπεδα, αρχιτεκτονικά στοιχεία, περιβάλλοντες χώρους και θαλάσσιες περιοχές.

Σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές, μετακινώντας την επιλογή «Διαφάνεια χάρτη / αεροφωτογραφία», εμφανίζεται o αεροφωτογραφία της περιοχής, περιόδου λήψης 2007 έως 2009.


V.   Οικοδομικές Άδειες

Ο χρήστης ενημερώνεται για την εξέλιξη του αιτήματός του ανά στάδιο ελέγχου κατά την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.


VI.  Έντυπα

Ο χρήστης μεταφέρεται στο site του Δήμου Χανίων  όπου θα βρει έτοιμα τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων  και πληροφορίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτημάτων, την πιστοποίηση χρήστη και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες


VII.  Σύσταση Επιτροπής για την καταγαφή γεωχωρικών δεδομένων

Συστάθηκε, με την απόφαση 218/2011 του Δημάρχου Χανίων , η διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ), η οποία είναι αρμόδια για την καταγραφή, τήρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων στο νέο Δήμο των Χανίων.

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου Χανίων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους (πληροφορική, διαχείριση γεωπληροφορίας, μηχανικοί, νομικοί, κλπ) θα διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και θα αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας του Δήμου με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της επιτροπής: kose.chania@chania.gr

Απόφαση 218/2011 Δημάρχου Χανίων για σύσταση επιτροπής


Επισημαίνουμε ότι το προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το Eλληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Aναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α.’87), το υπόβαθρο όλων των εφαρμογών προμηθεύτηκε από την Kτηματολόγιο Α.Ε. και oι ορθοφωτογραφίες, οι οποίες προέκυψαν από φωτοληψίες περιόδου 2007 έως 2009, ανήκουν στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας http://gis.ktimanet.gr

Για να υποβάλλετε τυχόν ερωτήματα ή παρατηρήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με Αποστολή email