Είσοδος      |     
Μητρώο Αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτου

Για την εγγραφή Αδήλωτου στο Μητρώο απαιτούνται :

  1.  Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
  4. Μία φωτογραφία του ενδιαφερομένου
  5. Πράξη καθορισμού ηλικίας για κατοίκους εξωτερικού
  6. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα.
  7. Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει
  8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης γονέων αδηλώτου