Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Βεβαίωση συμβιβαστικής ρυμοτόμησης ακινήτου

Για τις συμβιβαστικές προσκυρώσεις απαιτούνται :

1. Αίτηση

    1. Τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν)

    2. Τίτλοι ιδιοκτησίας