Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιστροφή χρηματικής εγγύησης από κατασκευή πεζοδρομίου

Για επιστροφή χρηματικής εγγύησης από κατασκευή πεζοδρομίου απαιτείται :

  1.  Αίτηση
  2. Το γραμμάτιο είσπραξης