main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Πολιτικός γάμος για αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

  1. Αίτηση τέλεσης γάµου (δίδεται από το ∆ήµο) 

  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (διδεται από το Δήμο)

  3. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου  τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ). Η δήλωση αυτή δίδεται από τον Δήμο κατά την τέλεση του πολιτικού γάμου.

  4. Άδεια γάµου (πρωτότυπη) από την αρµόδια αρχή της χώρας τους µεταφρασµένη και επικυρωµένη, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, βάσει της ηµέρας έκδοσής της. (Η άδεια γάµου δίνει στοιχεία για το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και µε ποιόν πρόκειται να παντρευτεί στην Ελλάδα (∆ήµος Χανίων). Σε περίπτωση που δεν αναφέρει µε ποιον ή ποια πρόκειται να παντρευτεί ο αλλοδαπός ενδιαφερόµενος ή η αλλοδαπή ενδιαφεροµένη, το έγγραφο αυτό δεν είναι άδεια γάµου και δεν µπορεί να γίνει δεκτό από την υπηρεσία). 

  5. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο) επικυρωµένο και µεταφρασµένο. 

  6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τις χώρες που το εκδίδουν επικυρωµένο και µεταφρασµένο) 

  7. Πρόσφατη Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωµένη από δικηγόρο (µε θεώρηση εισόδου κλπ). 

 

Επιπλέω για να γίνει η τέλεση πολιτικού γάµου σας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία σας: 

α.  ∆/νση κατοικίας προ γάµου

β. ∆/νση κατοικίας µετά το γάµο

γ. Θρήσκευµα και δόγµα

δ. Επάγγελµα

ε. Υπηκοότητα

ζ. Γραµµατικές γνώσεις 

θ. Τηλ. Επικοινωνίας

 

Τα παραπάνω έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόµενους προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αυτών, η συµπλήρωση – υπογραφή των σχετικών εντύπων και ο καθορισµός από κοινού της ηµεροµηνίας και ώρας τέλεσης του Πολιτικού Γάµου. 

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

  1. Μέσω e-mail στο politikoi-gamoi@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως:

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες

 

Δ. Κόστος εκτέλεσης;

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο

 

i. Χρειάζεται να γνωρίζω

 

Επικύρωση και Μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων 

Τα ξενόγλωσσα (πρωτότυπα) κείµενα σφραγισµένα µε σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. 

 

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείµενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τµήµα διεθνών σχέσεων). 

 

Επίσηµη µετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειµένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά µε τόνο στα ονοµατεπώνυµα, θεωρηµένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο µεταφραστή του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.∆.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειµένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες. 

 

Υ.Σ. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου ότι οι πολιτικοί γάµοι στο ∆ήµο µας γίνονται µόνο κάθε Πέµπτη . Για την καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση σας παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε ένα τηλέφωνο επικοινωνία σας.

 

Άδεια πολιτικού γάμου για Έλληνες πολίτες

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

Σε περίπτωση Α’ Πολιτικού Γάμου:

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως).

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

3. Πρόσφατη Ψηφιοποιημένη Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης ( για εκείνους που έχουν πάρει Ελληνική Ιθαγένεια ).

4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου  τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ). Η δήλωση αυτή δίδεται από τον Δήμο κατά την τέλεση του πολιτικού γάμου.

6. Δικαστική απόφαση σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι (για την έκδοση άδειας και τέλεσης γάμου).

7. Πρόσφατη Φωτοτυπία ταυτότητας

8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Χανίων (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα). 

9. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για τον κάθε μελλόνυμφο, το οποίο εκδίδετε από την ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 2386) ή από τα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμής

ΣΗΜ: σε αυτό το σημείο γίνεται  ο έλεγχος των ανωτέρω εγγράφων από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου , και μετά προχωράμε στην δημοσίευση  της εφημερίδας.

10. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ( για μία ημέρα ) στην οποία θα πρέπει να γίνεται  η σωστή αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα ( για Αλλοδαπούς στα Ελληνικά-Λατινικά ) των ονομάτων-επωνύμων  και ότι άλλο αφορά ονομασία.

 (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:

« Ο….......................................................του………………………. και της .......................... το

γένος………….. ................. που γεννήθηκε………………………. ……….( πόλη και χώρα)  και

κατοικεί………………………….  και η .............................................................του…. ..............

και της ………………………το γένος ........................ που γεννήθηκε………………….( πόλη και

χώρα )  και κατοικεί………………………. πρόκειται να παντρευτούν με Πολιτικό Γάμο στο

Δημαρχείο ......................του Δήμου…………………. »

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα.  Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων εγγράφων (όπως ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ή πιστοποιητικού γέννησης κτλ):

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

  1. Αυτοπροσώπως:

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών  και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα.

 

Δ. Κόστος εκτέλεσης;

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο

i. Χρειάζεται να γνωρίζω

 

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα (πρωτότυπα) σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείμενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).

 

Επίσημη μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Επίσημη μετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειμένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά με τόνο στα ονοματεπώνυμα, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες.

 

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων