main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

Άδεια διαφήμισης στα διαφημιστικά πλαίσια

Α. Περιγραφή

Η άδεια διαφήμισης αφορά στην ενοικίαση μίας εκ των τεσσάρων θέσεων των διαφημιστικών ταμπλό και η χρέωση αυτής είναι εβδομαδιαία. Η σχετική άδεια χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος. Τα τέλη διαφήμισης ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και η διάρκεια της άδειας είναι εβδομαδιαία.

 

Β. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη μόνο σε περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης

 

Γ. Τρόπος Κατάθεσης;

 1. Μέσω e-αιτήματος (παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους & ταυτοποιημένους χρήστες).

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται αυτόματα μέσα στο σύστημα

 

 1. Αυτοπροσώπως:

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              26 €/εβδομάδα

 

Ε. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

 

Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται:

α. ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)

β. Ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων, της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς καθώς και ο τρόπος και η θέση ανάρτησης αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 

 1. Πιστοποιητικό γέννησης 

 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

 3. Φωτοαντίγραφο άδειας Ηνιοχείας

 4. Βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί (άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ) 

 5. Μια (1) φωτογραφία

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              Ατελώς

 

ℹ. Χρειάζεται να γνωρίζω

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών:
- δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας.
- έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί
- γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους
- εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (απόφαση 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου. 

Όσον αφορά το όχημα θα πρέπει:

- να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν. 

- να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.

- σε ορισμένες κατηγoρίες ζωήλατων oχημάτων επιβάλλεται o εφoδιασμός τoυς με σύστημα τρoχoπέδησης εύχρηστo και απoτελεσματικό, πoυ να επενεργεί στo όχημα και στo έδαφoς.

- να έχει δύo λευκά φώτα μπρoστά και δύo ερυθρά πίσω. Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία ερυθρoύ φωτός.

- Tα ζωήλατα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μέχρι 3.000 χλγ., μπoρoύν να φέρoυν μεταλλική στεφάνη στoυς τρoχoύς, τo πλάτoς της oπoίας σε oυδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερo των 0,05μ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς πρoεξoχές, γωνίες ή διακoπές, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυς τρoχoύς με καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα ήταν προτιμότερο να κατατεθούν όλα μαζί.

 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.
Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου

Στην περίπτωση που επιθυμούμε εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ' ανώτατο.

 

Α. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο  εκμισθωτή ή  τρίτο με εξουσιοδότηση, (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο).

 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον προηγούμενο μισθωτή η μισθώτρια (εφόσον υπάρχει), στην οποία να δηλώνει ότι αποχώρησε οικιοθελώς από το περίπτερο,πριν την λήξη της μίσθωσης.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  εκμισθωτή.

 4. Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς.

 5. Συμβάσεις μίσθωσης σε δύο (2) αντίγραφα  με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών εκμισθωτή & μισθωτή από Δημόσια Αρχή και θεώρηση από την εφορία (Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση).

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από τον δικαιούχο και τον εκμισθωτή.

 

Β. Τρόπος Κατάθεσης;

 

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου

 

Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

Δημοτική Ενότητα Ελ.Βενιζέλου

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτική Ενότητα Κεραμειών  

Δημοτική Ενότητα Ν.Κυδωνίας

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

Γ. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

              Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης;

              Ατελώς

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης

Α. Περιγραφή

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία κάθε μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Φ.Π.Α.Δ).

 

Β. Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Α. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας

Χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ & Ισότητας του Δήμου μας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου

Αναγράφονται τα στοιχεία του, η επωνυμία και το είδος της Μονάδας, η έδρα, ο μέγιστος αριθμός βρεφών και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και ο συγκεκριμένος σκοπός της Μονάδας (συνημμένο αρχείο)

 1. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας

 2. Για τα υφιστάμενα κτίρια απαιτούνται:

α) Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά)

β) Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους, και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τακτοποίησης, σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Για τα νεοαναγειρόμενα κτίρια: 

α) Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. 

β) Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτίριο. 

 

 1. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: 

α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, 

δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα, 

ε) τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λπ.).

 

Μετά από την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την επιτροπή καταλληλότητας, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου για την έκδοση της άδειας δόμησης. 

Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν:

- Ολοκληρωθεί η κατασκευή 

- Ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου

- Χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., 

πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του Δήμου μας και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Τμήμα μας, αντίγραφο της σχετικής αδείας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία, για την βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο. 

 2. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. 

 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. Α εδάφιο 2 της Υπουργικής Απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄)

 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας ΦΠΑΔ, 

β) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων,

γ) δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, 

δ) δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση 

ε) ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση, μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 

 1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

Τα δικαιολογητικά των (8) και (9) πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνισταμένης διοίκησης της Μονάδας.

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη Μονάδα πρόκειται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία. 

 2. Διπλότυπο Είσπραξης 150,00 ευρώ υπέρ του Δήμου

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα μας σε δύο αντίγραφα.

Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, ότι η Μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β. Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας

Χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ & Ισότητας του Δήμου μας κατόπιν Αίτησης του φυσικού ή νομικού προσώπου και είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία (συνημμένο αρχείο)

α. Ο αριθμός των βρεφών-νηπίων που μπορεί να φιλοξενεί η Μονάδα  

β. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας  (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.). 

Στην περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αυτοψία των χώρων από την επιτροπή καταλληλότητας του  Δήμου μας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας. 

γ. Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας

 Στην περίπτωση αναθεώρησης που αφορά το ιδιοκτησισκό καθεστώς καταβάλλεται διπλότυπο είσπραξης 150,00€ υπέρ του Δήμου

δ. Η διεύρυνση /επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας 

ε. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας 

 

Γ. Σε περίπτωση συστέγασης Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. με νηπιαγωγείο του ίδιου ιδιοκτήτη, αυτή θα γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία μας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

        α) ο αριθμός των παιδιών και στις δύο δομές να μην υπερβαίνει τον αριθμό της δυναμικότητας της αρχικής    άδειας της Μονάδας και

 β) οι εναπομείναντες χώροι της Μονάδας να καλύπτουν τις ανάγκες αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις  της                Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄) Υπουργικής Απόφασης

 

Γ. Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως –Αυτοπροσώπως στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Ηλεκτρονικά (κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία) – T-pronoia@chania.gr

 

Δ. Κόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο προς τον Δήμο - Διπλότυπο Είσπραξης υπέρ του Δήμου Χανίων 150 ευρώ

 

Ε. Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Λαμβάνετε απάντηση στο αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης

 

ΣΤ. Συνημμένα αρχεία

 1. Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΜΦΠΑΔ

 2. Αίτηση αναθεώρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΜΦΠΑΔ

 

logo imageσυμβαίνει

«Χριστούγεννα στον τόπο μας»: Εργαστήρι στολιδιών στο Δημαρχείο Χανίων, από τις 2 Δεκεμβρίου
Εορτασμός της 108ης επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021
Συνεχίζονται οι προβολές του κύκλου «Κινηματογραφικές Περιπλανήσεις στα Μονοπάτια Της Ασίας» : Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Με την Αρωγή Δήμου Χανίων, ΚΕΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
Συμμετοχή Δήμου Χανίων, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων – Κάλεσμα Δημάρχου Χανίων για ευαισθητοποίηση στην κυκλική οικονομία
"Ανοιχτά Πανιά": Βιβλίο και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Παιδική Βιβλιοθήκη και σε πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Χανίων
Εφηβικό Καλλιτεχνικό Σαλόνι / Στο ξύπνημα της άνοιξης - Ένα θεατρικό εργαστήρι για τα στερεότυπα και την αποδόμησή τους: Από τις 19/11 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»
Εργαστήρια Steam για εφήβους στο Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων: Από 13 Νοεμβρίου
«εύμορφος πόλις»: Έκθεση Αρχειακού Υλικού στο ΚΑΜ, από 10 έως 28 Νοεμβρίου
«Η τέχνη του ρυθμού στην Εκπαίδευση»: Κάθε Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων μαθήματα ρυθμού και κρουστών
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων