Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 131

Πολιτικός γάμος για αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση τέλεσης γάµου
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ). Η δήλωση αυτή δίδεται από τον Δήμο κατά την τέλεση του πολιτικού γάμου.

 3. Άδεια γάµου (πρωτότυπη) από την αρµόδια αρχή της χώρας τους µεταφρασµένη και επικυρωµένη, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, βάσει της ηµέρας έκδοσής της. (Η άδεια γάµου δίνει στοιχεία για το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και µε ποιόν πρόκειται να παντρευτεί στην Ελλάδα (∆ήµος Χανίων). Σε περίπτωση που δεν αναφέρει µε ποιον ή ποια πρόκειται να παντρευτεί ο αλλοδαπός ενδιαφερόµενος ή η αλλοδαπή ενδιαφεροµένη, το έγγραφο αυτό δεν είναι άδεια γάµου και δεν µπορεί να γίνει δεκτό από την υπηρεσία).

 4. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο) επικυρωµένο και µεταφρασµένο.

 5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τις χώρες που το εκδίδουν επικυρωµένο και µεταφρασµένο)

 6. Πρόσφατη Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωµένη από δικηγόρο (µε θεώρηση εισόδου κλπ).

Επιπλέον, για να γίνει η τέλεση πολιτικού γάµου θα πρέπει να γνωστοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία σας:

     α. ∆/νση κατοικίας προ γάµου

     β. ∆/νση κατοικίας µετά το γάµο

     γ. Θρήσκευµα και δόγµα

     δ. Επάγγελµα

     ε. Υπηκοότητα

     ζ. Γραµµατικές γνώσεις

     θ. Τηλ. Επικοινωνίας

Τα παραπάνω έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόµενους προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αυτών, η συµπλήρωση – υπογραφή των σχετικών εντύπων και ο καθορισµός από κοινού της ηµεροµηνίας και ώρας τέλεσης του Πολιτικού Γάµου.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο politikoi-gamoi@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Επικύρωση και Μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα (πρωτότυπα) κείµενα σφραγισµένα µε σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείµενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τµήµα διεθνών σχέσεων).

Επίσηµη µετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειµένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά µε τόνο στα ονοµατεπώνυµα, θεωρηµένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο µεταφραστή του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.∆.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειµένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες.

Υ.Σ. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου ότι οι πολιτικοί γάµοι στο ∆ήµο µας γίνονται µόνο κάθε Πέµπτη . Για την καλύτερη λοιπόν εξυπηρέτηση σας παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε ένα τηλέφωνο επικοινωνία σας.

Αρχεία

 1. Αίτηση