Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Προκηρύξεις και Διαβουλεύσεις - Πρόσφατες

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης:Συμφωνία πλαίσιο για εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων

30.01.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 12:28

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρηγορίου Ε’, Χανιά Κρήτης, 73135

d-techniki@chania.gr

www.chania.gr

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Αρ. Διακήρυξης: 8/2023

 

CPV: 71320000-7ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ’’  1. Κύριος του Έργου : Δήμος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Περικλής Βακάλης – 2821341731

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

  1. Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση:

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Ο Δήμος Χανίων έχει στην κυριότητά του δεκάδες κτήρια, στα οποία κατά καιρούς εμφανίζεται η ανάγκη επιβεβαίωσης ή μη, της στατικής τους επάρκειας, είτε λόγω ένταξής τους στο Ν.4178/2013, είτε λόγω αιρεσιμότητας για ένταξη εργασιών των κτηρίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε λόγω αιτημάτων φορέων. Επιπροσθέτως, ο Δήμος Χανίων στις 24/5/2023 σύναψε σύμβαση με ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, για την διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου όλων των κτηρίων που χρησιμοποιεί και είναι αρκετά πιθανό να προκύψει περαιτέρω ανάγκη εκπόνησης μελετών στατικής επάρκειας. Λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων αδυνατεί να εκπονήσει μελέτες στατικής επάρκειας. Για αυτόν τον λόγο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προχωρήσει στην δημοπράτηση αυτής της μελέτης με την μορφή μακροχρόνιας συμφωνίας πλαίσιο, λόγω μη προκαθορισμένου αντικειμένου.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 155.837,31 € (χωρίς ΦΠΑ).

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

- κατηγορία 08 - Στατικές μελέτες 135.510,70 €

 Προβλέπονται επίσης 20.326,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

  1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

  2. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5/3/2024 και ώρα 10:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 10:00π.μ

  3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Αναλυτικά οι απαιτήσεις αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη.

  5. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων εκατό δεκαπέντε ευρώ (3.115 €).

 

                                          Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                          Μιχάλης Καλογριδάκης

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr., με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 205565 στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

 

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ