Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Προσλήψεις Προσωπικού - Πρόσφατες

Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την "Παιδική Εξοχή- Κατασκήνωση Καλαθά Χανίων"

07.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου”.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007).
 4. Την 38499/21-5-2022 (ΦΕΚ 2107/Β’/28-4-2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) σχετικά με τον Εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις.
 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύουν.
 1. Το υπ’ άριθμ. 29939/16-6-2022 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά για το θέρος 2022 σε πέντε περιόδους, από 11/7/2022 έως και 2/9/2022 (τρία 10ήμερα φιλοξενίας παιδιών, ένα 10ήμερο φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ και ένα 10ήμερο φιλοξενίας ηλικιωμένων).
 2. Την υπ’ αριθ. 53387/6-6-2022 (ΦΕΚ 2831/Β’/6-6-2022) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον «Καθορισμό αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2022».
 3. Την υπ’ αρ. 43526/10-5-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 4. Την υπ’ αρ. 17066/23-2-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 3.650.000,00 €.
 5. Τη με αρ.πρωτ. 56126/14-6-2022 Απόφαση Κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.
 6. Την με αριθμό 435/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων. 
 7. Την με αρ. πρωτ. 32088/24-6-2022 Ανακοίνωση και την 288/2022 απόφαση Δημάρχου Χανίων.
 8. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι θέσεις του προσωπικού που προκηρύχθηκαν με την ως άνω ανακοίνωση παρά την σχετική παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων που δόθηκε.
 9. Την με αρ. 568/5-12-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες από τις 11/7/2022, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

p1

Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση, όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

Επισημαίνεται ότι, ο Φυσιοθεραπευτής θα απασχοληθεί την περίοδο φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων, εφόσον υλοποιηθούν τα προγράμματα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον Α επιπέδου, αναλόγως την ειδικότητα (ν. 4027/2011, άρθρο 9).
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3584/07  και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στον Δήμο Χανίων .

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

                Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 7, 8 & 9 της ΚΥΑ Δ11/οικ.6385/148/10-04-2020 (ΦΕΚ 1904/Β’/18-5-2020) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).
 2. Τίτλος σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός.
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη (ανοιχτής θαλάσσης ή κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής), αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για όσους υποψηφίους δεν είναι Έλληνες πολίτες)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 8. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

         (στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμον Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 8/7/2022 έως και τις 10/7/2022 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341670-671-672-673-674.