main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

2/07/2012, Προκήρυξη δημόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δυο (2) απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας), ενός (1) μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών μέτρων (m3), και δυο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με υδραυλικό γερανό και αρπαγή, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών

1. Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2. Κατηγορία  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV:34140000, 34921100, 34144512, 34142000
Περιγραφή

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α’ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

  • Δυο (2) απορριμματοφόρα  με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) το ένα με χωρητικότητα 16 κυβικά μέτρα (m3) και το άλλο με χωρητικότητα 12 κυβικά μέτρα (m3), με πενταετή συντήρηση, συνολικής    προϋπολογισθείσας αξίας   407.437,50  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ + κόστους Leasing).

ΟΜΑΔΑ Β’ - ΣΑΡΩΘΡO

  • Ένα  (1) μηχανικό  σάρωθρο χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών μέτρων (m3), με πενταετή συντήρηση,  προϋπολογισθείσας αξίας   255.225,00  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ + κόστους Leasing).

ΟΜΑΔΑ Γ’ - ΦΟΡΤΗΓΑ

  • Δυο (2) ανατρεπόμενα  φορτηγά με υδραυλικό γερανό και αρπαγή, με πενταετή συντήρηση, προϋπολογισθείσας αξίας   349.012,50  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ + κόστους Leasing).

 Προϋπολογισμός  

Η συνολική προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  1.011.675,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%

 

3    Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε κάθε ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια η σε περισσότερες ομάδες της  προμήθειας.

4.   Χρόνος παράδοσης  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα  στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.

5. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  2821341760

β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 20-08-2012 και ώρα από 13:00 έως 13:30 π.μ.

β)Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 19/08/2012).

 7. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20/08/2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30 μμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής, αντιπρόσωπος  ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

8.  Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που     θα καλύπτει το 5%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που  συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

9.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 20/6/2012

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 27/6/2012

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821341760, κ. Μαρκουλάκη Κωνσταντίνα,  Φαξ : 2821341763  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/10/2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Έως τις 20/11/2019
«Η ψυχική υγεία στην εφηβεία»: Στις 24/10/2019 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Ενημερωτική Ημερίδα - Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων: Στις 23/10 στο ΤΕΕ - ΤΔΚ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 21/10/2019
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»