main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/11/2014: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14/11/2014

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/11/2014

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 84725/10-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας ΚΥΔΩΝ {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων κ. Δημάρχου, για τη συμμετοχή του στις "Μέρες Μνήμης Μόρφου" του Δήμου Μόρφου Κύπρου {Δήμαρχος}

 3. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 430/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 4. Ορισμός επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την επιστροφή προκαταβληθέντων επιχορηγήσεων στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με ακρωνύμιο "AGILE" {Αλεξανδράκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ για την υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων - ΛΑΕΚ {Αλεξανδράκης}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ που αφορά την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού {Αλεξανδράκης}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την ενίσχυση ΚΑΕ, που αφορούν "αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές" {Αλεξανδράκης}

 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ που αφορά την εργασία "Τοποθέτηση ικριώματος για την άρση ετοιμορροπίας της βόρειας όψης της Δημοτικής Αγοράς" με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους {Αλεξανδράκης}

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με μειώσεις κωδικών που αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα λόγω επαναπροσδιορισμού της ετήσιας πίστωσης, προκειμένου να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό σε ρεαλιστικά επίπεδα {Αλεξανδράκης}

 11. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς αλλαγή όρων του διαγωνισμού "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων", για τις κατηγορίες 2 και 3 και κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατηγορία 5 {Αλεξανδράκης}

 12. Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2014 {Αλεξανδράκης}

 13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Γιαννικάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ {Αλεξανδράκης}

 14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην KBINIKATZE NATO {Αλεξανδράκης}

 15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 16. Έγκριση 7ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Δημαρχείο Δήμου Ελ. Βενιζέλου" {Κεμεσίδης}

 17. Συνέχιση λειτουργίας ασύρματου δικτύου επικοινωνίας φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Τεχνολογίας TETRA από το Δήμο Χανίων {Κεμεσίδης}

 18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Έργα δασικής αναψυχής ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος στη νήσο Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Χανίων" {Κεμεσίδης}

 19. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Επισκευή - Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων" {Κεμεσίδης}

 20. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση - Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων {Κεμεσίδης}

 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση Προσβασιμότητας πεζοδρομίων" {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση μελέτης και υποβολής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου "Μελέτη έργου Οδοποιίας στο Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική Οδοποιία)" {Κεμεσίδης}

 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Καθαρισμός - Εξωραϊσμός Λιμενικής Ζώνης" {Κεμεσίδης}

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Επισκευές Συντηρήσεις Υποδομών στη Δ.Ε. Θερίσου" {Κεμεσίδης}

 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακαινίσεις - Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ Δαράτσου" {Κεμεσίδης}

 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις εγκαταστάσεων παραλιών του Δήμου Χανίων" {Κεμεσίδης}

 27. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - Διαμορφώσεις Οδών (Α' Φάση)» {Κεμεσίδης}

 28. Έγκριση προμήθειας πινακίδων οδοσήμανσης {Κεμεσίδης}

 29. Έγκριση προμήθειας Ηλεκτρολογικών Υλικών Οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου {Κεμεσίδης}

 30. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 64/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 364/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (παράταση μίσθωσης Δημοτικών Αναψυκτηρίων Χρυσή Ακτή - Αγίων Αποστόλων) {Φραγγεδάκης}

 31. Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μπικουβαράκη στη περιοχή Προφήτη Ηλία {Φραγγεδάκης}

 32. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 437/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί έγκριση προμήθειας υλικού για βιολογική καταπολέμηση εντόμων {Κοτζαμιχάλης}

 33. Έγκριση προμήθειας μηχανικού - εργαλειακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας {Κοτζαμιχάλης}

 34. Έγκριση προμήθειας λοιπού μηχανικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας {Κοτζαμιχάλης}

 35. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης - επισκευής κάδων απορριμμάτων {Κοτζαμιχάλης}

 36. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών

 37. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση δυο τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της πράξης προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων

 38. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού Οδοφωτισμού για την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας δημοτικού φωτισμού

 39. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 430/2014 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) και του Μεσογειακού ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων Τοπικής Εμβέλειας {Περράκη}

 40. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 904/2014 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης για τη στέγαση του 30ου & 31ου Νηπιαγωγείου, στο ισόγειο του κτιρίου ιδιοκτησίας της Περιφέρειας, επί της οδού Γκερόλα 50 {Αδοντάκης}

 41. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία για τη Γ' Δόση 2014 {Αδοντάκης}

 42. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Αδοντάκης}

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση

#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021